مزایای کاهش DCAD در جیره غذایی گاوهای شیری قبل از زایمان

در این قسمت نکات کلیدی در مورد کاهش DCAD و فواید آن مطرح می شوند زیرا این کار با فوایدی برای گاوهای شیری همراه است. اولین نکته مرور مزایای مذکور است.

نخست آنکه با کاهش DCAD در جیره غذایی می توان از تعداد موارد تب شیر کلینیکی در گله شیری کاست. میانگین ملی تعداد بروز تب شیر کلینیکی حدوداً 8% است و نتایج تحقیقات حاکی از آنست که می توان این عدد را تا یک دوم کاهش داد. بنابراین می توان میانگین ملی را تا 4% کاهش داد. در بسیاری از گله های به خوبی مدیریت شده در هنگام استفاده از اصول کاهش DCAD نرخ بروز تب شیر 1 یا 2 درصد در نظر گرفته می شود. فایده دوم امکان کاهش تب شیر تحت کلینیکی است. داده های مربوط به گله های شیری آمریکا حاکی از آنست که تقریبا 50 درصد از تمام گاوها در دو روز اول پس از زایمان به نوعی به تب شیر تحت کلینیکی مبتلا می شوند. با کاهش  DCAD میتوان میزان بروز بیماری های تحت کلینیکی را تا یک دوم کاهش داد. بنابراین می توان میزان بروز بیماری های تحت کلینیکی در گاوهای شیری را تا 20 تا 25 درصد کاهش داد و دیگر از رژیم های DCAD استفاده نکرد. 
مزیت سومی که در پی دو مزیت اول حاصل می شود امکان کاهش مصرف خوراک این گاوها در اوایل دوران شیردهی است زیرا وضعیت گاوها بهبود می یابد و اشتهای آن ها نیز بیشتر می شود. 
نهایتا به طور خلاصه باید گفت که می توان تولید شیر گله را بیشتر کرد. دو مطالعه به بررسی این نظریه پرداخته اند. در یکی از این مطالعات 4% افزایش در تولیدی شیر در هنگام استفاده از رژیم های دارای DCAD پایین  مشاهده شد و در مطالعه دیگر 7 درصد افزایش در تولیدی شیر با استفاده از رژیم دارای DCAD کم گزارش شد.  • تعداد بازدید: 1520

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود