پادکست شماره چهل و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و سوم 🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی گاوها بر عملکرد گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید تنش حرارت ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و دوم 🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد بعدی گاوها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید مهمترین جایگاهی که ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و یکم 🔻موضوع : راهکارهای مدیریتی برای کاهش اسیدوز تحت حاد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید روش& های موثر در کاهش احتم ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل 🔻موضوع : راهکار های عملی برای کاهش اسیدوز تحت حاد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید عدم سازگاری شکمبه به تغییر جیره با ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و نهم 🔻موضوع : عوامل موثر بر نیاز گاوهای شیری به فیبر فیزیکی موثر و نحوه ارزیابی جداسازی خوراک 🔺هرهفته شنبه ها شنونده ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و هشتم 🔻موضوع : انذازه گیری فیبر فیزیکی موثر 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید الک پنسیلوانیا روشی مطمئن در اندازه گیری ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و هفتم 🔻موضوع : گاوهای حساس به اسیدوز تحت حاد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید دو گروه از گاوها مستعد ابتلا به اسیدوز ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و ششم 🔻موضوع : چالش& های تنظیم تعادل اسید - باز در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید حفظ تعادل اسید و باز ش ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی وپنجم 🔻موضوع : عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید با توجه به سیستم تغذیه ای ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی وچهارم 🔻موضوع : استفاده از کولین در دوره انتقالی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید در دوره انتقال و به علت تعادل منفی ا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و سوم 🔻موضوع : اثر بلند مدت بر بیماری های بالینی بعد از زایش بر تولید مثل ، تولید شیر و حذف گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و دوم 🔻موضوع : ارتباط بین خصوصیات مادری بر عملکرد گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید شکم زایش و وضعیت سلامتی م ...
نمایش پادکست

پادکست سی و یکم


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و یکم 🔻موضوع : عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید مواردی مانند تعداد ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی ام


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی ام 🔻موضوع : اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید رفتار گاوهای شیری به ارتباط ...
نمایش پادکست

پادکست بیست و نهم


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و نهم 🔻موضوع : ارزیابی تب شیر در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco # ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و هشتم 🔻موضوع : اهمیت نمره بدنی در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید نمره بدنی گاوهای شیری منعکس کننده ذخای ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و هفتم 🔻موضوع : اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای انتظار زایش 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید دوره انتقال مهمترین دوره ...
نمایش پادکست

پادکست بیست و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و ششم 🔻موضوع : تنش سرمایی در گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید در ایران در دامداری& ها مشکلات بسیاری به علت ...
نمایش پادکست

پادکست بیست و پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و پنجم 🔻موضوع : پاستوریزه کردن شیرهای ورمی برای تغذیه گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و چهارم 🔻موضوع : هیپوکلسمی تحت حاد در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_ت ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و سوم 🔻موضوع : اهمیت استفاده از بافر در جیره غذایی گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و دوم 🔻موضوع : محیط تغذیه و راحتی گاو 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و یکم 🔻موضوع : حداکثر کردن کارایی تواید مثل در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیستم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیستم 🔻موضوع : افزایش ماده خشک شیر مصرفی گوساله& ها و تاثیر آن بر رشد گوساله& های شیرخوار 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نوزدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نوزدهم 🔻موضوع : راه کارهای افزایش دریافت انرژی وپروتئین در گوساله& های شیرخوار 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagre ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هجدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هجدهم 🔻موضوع : تاثیر تغذیه گوساله در دوره شیرخوارگی بر عملکرد آن در اولین دوره شیردهی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @s ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفدهم 🔻موضوع : اهمیت تشخیص فحلی درگله های گاو شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #ر ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شانزدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شانزدهم 🔻موضوع : تاثیر استفاده از مخمر زنده بر عملکرد گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco # ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پانزدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پانزدهم 🔻موضوع : استفاده از تغییر رفتارگاوهای شیری برای پیش بینی زمان زایش 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreen ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهاردهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهاردهم 🔻موضوع : اهمیت استاتر در تغذیه گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco دوره زمانی از تولد ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سیزدهم


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سیزدهم 🔻موضوع : استراحت در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #راد ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دوازدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست دوازدهم 🔻موضوع : جایگزین شیر گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco در کل دوره پرورش یک گاو نکته ای ...
نمایش پادکست

پادکست شماره یازدهم


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست یازدهم 🔻موضوع : مدیریت عوامل محیطی و عملکرد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco آسایش گاو تابعی ا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نهم 🔻موضوع : توسعه شکمبه 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نهم 🔻موضوع : اسهال در گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتم 🔻موضوع:  از شیرگیری گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #د ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتم 🔻موضوع: اهمیت پروتئین عبوری و منابع آن 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست ششم 🔻موضوع: تغذیه با شیر کامل و جایگزین شیر گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجم 🔻موضوع: بودجه بندی زمانی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهارم 🔻موضوع: آغوز – بخش دوم 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سه


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سوم 🔻موضوع: آغوز – بخش اول 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محس ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دو


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست دوم 🔻موضوع: اینترنت اشیا و گجت های هوشمند 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره یک


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست اول باموضوع: معرفی گروه.... 🔻هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان ...
نمایش پادکست