کمی سازی عوامل خطرساز برای ویروس اسهال ویروسی گاو در گله های گاو- جستجوی سیستماتیک و فراتحلیل مطالعات مشاهده ای

ویروس اسهال ویروسی گاوها بومی بسیاری از مناطق دنیا است، و چندین کشور فعالیت های نظارتی را برای کنترل یا ریشه کن کردن ...

ویروس اسهال ویروسی گاوها بومی بسیاری از مناطق دنیا است، و چندین کشور فعالیت های نظارتی را برای کنترل یا ریشه کن کردن بیماری انجام داده اند. در بعضی از برنامه های کنترلی، وضعیت بدون بیماری می تواند به خطر بیافتد توسط عواملی که باعث ایجاد بیماری و یا تداوم حضور ویروس می شوند. هدف این مطالعه درک کامل از عوامل احتمالی ایجاد خطر برای عفونتBVDV  در گله های گاو اروپا و ارزیابی اهمیت انها است. مقالاتی که عوامل خطرساز عفونتBVDV  در گاوها را بررسی کرده بودند توسط جستجوی سیستماتیک بررسی شدند. انتخاب بیشتر مقالات واجد شرایط برای تجزیه و تحلیل کمی با استفاده از یک چک لیست از پیش تعریف شده، شامل (1) منطقه مناسب (به عنوان مثال مطالعات انجام شده در اروپا)، (2) نمایندگی جامعه مطالعه، (3) کیفیت تجزیه و تحلیل آماری، و (4) ) در دسترس بودن داده های کمی کافی انجام شد. در کل 18 مطالعه انتخاب شد. اطلاعات با اثرات تصادفی فرا تحلیل برای به دست اوردن براورد از احتمال عفونت BVDV انالیز شدند. متاانالیز بر 6 عامل خطرساز انجام شد: نوع گله، اندازه گله، حضور در نمایش ها یا بازارها، معرفی به گله، چرا، و تماس با گاوهای سایر گله ها در مرتع. احتمال بالاتری برای گله های شیری در مقایسه با گله های گوشتی (OR = 1.63, 95% confidence interval, CI: 1.06–2.50)، برای گله های بزرگتر (OR = 1.04 for every 10 extra animals in the herd, 95% CI: 1.02–1.06)، برای گله هایی که در نمایش یا بازار حضور داشتند (OR = 1.45, 95% CI: 1.10–1.91)، برای گله های که به انها گاو وارد شده بود (OR = 1.41, 95% CI: 1.18–1.69)، و برای گله هایی که مرتع را با گله های دیگر مشترک بودند یا تماس مستقیم داشتند با گاوهای گله های دیگر در مرتع (OR = 1.32, 95% CI: 1.07–1.63) وجود داشت. این اطلاعات باید با احتیاط استفاده شود، زیرا ناهمگنی زیادی بین مطالعات وجود دارد. با این حال، آنها نشانه ای از اهمیت عوامل خطرساز مورد بررسی در اغلب مطالب دارند و بنابراین می توانند در توسعه، ارزیابی و بهینه سازی برنامه های کنترل BVDV کمک کنند.

در این مطالعه، ما یک دامنه وسیعی از عوامل خطر ساز یافتیم و متاانالیز بر 6 عامل خطر BVDV انجام شد: اندازه گله، نوع گله، شرکت در نمایش ها و بازار، معرفی دام جدید به گله، مرتع، و تماس در مرتع. ما هیچ نوع عامل خطر غیرقابل پیش بینی را مشاهده نکردیم. نتایج متاانالیز باید به خاطر ناهمگنی بالا با احتیاط استفاده شود اما نتایج می تواند در طراحی، گسترش و بهبود روش های کنترلBVD  به گله ها کمک کند. آنها همچنین می توانند به عنوان ورودی برای مطالعات مدل سازی BVDV در گله هایی که قابل مقایسه با سیستم های پرورش گاو در اروپا هستند استفاده شوند. ترکیب مختلف مطالعات دلیل ناهمگنی بین مطالعات بود (به عنوان مثال، طراحی مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها، گزارش داده ها)، که نشانگر نیاز به روش های استانداردتر در مطالعات است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 35

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود