شاخص دما و رطوبت بالا کیفیت اسپرم و باروری نرهای هلشتاین را در مناطق معتدل کاهش می دهد

اطلاعات اندکی بر اثر دمای بالا بر باروری نرها در دسترس است. شاخص دما و رطوبت برای ارزیابی خطر تنش حرارتی ...

افزایش دمای هوا بر فیزیولوژی، اسایش، سلامتی و تولید دام ها تاثیر منفی دارد. تنش حرارتی در گاوها بر اوسیت و جنین مستقیما از طریق شوک حرارتی بر عملکرد سلولی تاثیر می گذارد. اطلاعات اندکی بر اثر دمای بالا بر باروری نرها در دسترس است. شاخص دما و رطوبت برای ارزیابی خطر تنش حرارتی اندازه گیری می شود که اثرات دما و رطوبت را ترکیب می کند. هدف این مطالعه تعیین رابطه بینTHI  و کیفیت اسپرم تازه یا منجمد نرهای هلشتاین نگه داشته شده در اتاقک های دمایی است. اطلاعات اسپرم نرها از 29170 دز اسپرم حاصل از 933 گاو نر در سه مرکز تلقیح مصنوعی المان بین سال های 2015 و 2018 بررسی شد. موارد اندازه گیری شده شامل تحرک اسپرم و مورفولوژی اسپرم تازه، تحرک اسپرم، مورفولوژی، و تحرک پیش رونده اسپرم منجمد صفر و 3 ساعت بعد از یخ گشایی بود. علاوه بر این، نرخ عدم بازگشت[1] 56 روز انالیز شد. اثرات مورد استفاده فصل وTHI  در روز جمع اوری اسپرم و در دوره تولید اسپرم (30 روز قبل از جمع اوری)، نر، سن نر، سال، و محل بود. نرها براساس سن به دو دسته تقسیم شدند: جوان (کمتر از 36 ماه) و مسن تر (بیشتر از 36 ماه). کیفیت کلی اسپرم در نرهای جوان با افزایش سن افزایش یافت. تاثیرTHI  بر اسپرم تازه در دام های جوان و پیر مشاهده نشد. ولیکن، THI بالا در زمان تولید اسپرم برcryotolerance  سلول های اسپرم تاثیر منفی داشت. سلول های اسپرم از نرهای جوان و پیر کاهش عمده ای (14 تا 18 درصد) از شاخص ها را 3 ساعت بعد از یخ گشایی بعد از افزایش THI در زمان تولید اسپرم در پاییز نشان دادند. گاوهای نر مسن به THI در زمان تولید اسپرم در مقایسه با زمان جمع اوری اسپرم حساس تر بودند، با حدود 8/3 مرتبه تاثیر منفی بیشتر بر کیفیت اسپرم منجمد. ولیکن، افزایش THI در موقع جمع اوری اسپرم تمایل به کاهش نرخ عدم بازگشت 56 روزگی داشت، همانطور که سن گاو نر افزایش می یافت. اگرچه این کاهش حدود 4 درصد بود، افزایش دما در اینده هنوز ضرر اقتصادی بزرگی ایجاد می کند. برای اولین بار، مطالعه اخیر ثابت کرد که دمای محیط نه تنها کیفیت اسپرم را کاهش می دهد، بلکه همچنین باروری گاو نر را نیز کاهش می دهد.

نتایج ثابت کردند که شرایط دمایی کیفیت اسپرم و باروری گاو نر را کاهش می دهد. ما ثابت کردیم که THI شاخصی مناسب است که باید همراه با فصل استفاده شود، زمانیکه اثر تنش حرارتی حتی در مناطق معتدل بررسی می شود. علاوه بر این، شرایط دمایی بر تولید اسپرم و سلول های اسپرم بالغ بطور متفاوت تاثیر می گذارد. THI بالا برcryotolerance  سلول های اسپرم میوتیک تاثیر می گذارد. علاوه بر این، نرهای مسن تر حساسیت بیشتری به THI دارند، با نشان دادن 5/0 تا 3/0 تاثیر منفی بیشتر بر کیفیت اسپرم در زمان تولید اسپرم در مقایسه با زمان جمع اوری اسپرم. مطالعات بیشتری برای گسترش اطلاعات از فیزیولوژی تولیدمثلی گاوهای نر تحت تنش گرمایی باید انجام شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک[1] nonreturn rates

  • تعداد بازدید: 61

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود