مدل سازیpH ​قسمت شکمی و جلویی شکمبه گاوهای شیرده با استفاده از رفتار نشخوار و مصرف خوراک

جلوگیری و کنترل بیماری های گوارشی و متابولیک چالشی بزرگ در گله های شیری است. اسیدوز تحت حاد مهمترین ناهنجاری مرتبط با ..

 جلوگیری و کنترل بیماری های گوارشی و متابولیک چالشی بزرگ در گله های شیری است. اسیدوز تحت حاد مهمترین ناهنجاری مرتبط با خوراک است و سلامت دام و کارایی اقتصادی را کاهش می دهد. در حال حاضر،pH شکمبه و نیز داده های به دست امده از الگویpH روزانه مهمترین شاخص ها برای اسیدوز تحت حاد هستند. موضوع این مطالعه توضیح الگویpH روزانه در قسمت جلویی و شکمی شکمبه گاوهای شیری با استفاده از الگوی خوردن و اطلاعات رفتار نشخوار جمع اوری شده توسط سیستم اتوماتیک رکوردبرداری است. اطلاعات 13 گاو شیرده دارای فیستولای شکمبه جمع اوری شد. اطلاعات شامل اندازه گیری مداومpH شکمبه بود، که همزمان توسط بلوس های اندازه گیری pH در قسمت جلویی و قسمت شکمی شکمبه توسط دیتا لاگر مجزا جمع اوری شدند. علاوه بر این، رفتار نشخوار با استفاده از سنسورهای حرکت فک اندازه گیری شد، و مصرف اب و خوراک با سیستم های توزین اندازه گیری شدند. تولید شیر و وزن بدن در هنگام و بعد از هر شیردهی مشخص شد. برای انالیز اماری اطلاعات از طریق مدل با استفاده از زمان انالیز شد. نتایج نشان داد که سیکل روزانهpH در هر دو قسمت جلویی و پشتی شکمبه می تواند از طریق نرخ خوردن خوراک و اب پیش بینی شود. نشخوار با افزایش موقتی pH مرتبط بود. ما مشاهده کردیم که pH قسمت شکمی شکمبه در مقایسه با قسمت جلویی تاخیری حدود 37 دقیقه ای دارد. با مدل گسترش یافته در این مطالعه، 67 درصد تنوع در الگوی pH قسمت جلویی شکمبه و 8/37 درصد تنوع در الگوی pH قسمت پشتی شکمبه با اثرات ثابت می تواند توضیح داده شود. ما یافتیم که دوره های روزانه pH به رفتار مصرف خوراک و نشخوار انفرادی هر گاو مرتبط است.

شکمبه سیستمی کاملا پیچیده است که فرایندهای فیزیولوژیک مختلفی در ان اتفاق می افتد. ما نشان دادیم که الگوی pH روزانه شکمبه می تواند توسط سیستم های ارزیابی رفتار دام الگوسازی شود. طبق این روش، 67 و 8/37 درصد از تنوع در pH قسمت جلویی و شکمی شکمبه می تواند توسط مدل توضیح داده شود. به دلیل اینکه تمام دامها در یک سیستم مدیریتی مشابه روزانه بودند، تفاوت در الگوی pH می تواند با تفاوت های فردی در مصرف خوراک و اب و نشخوار در روز مرتبط باشد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 47

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود