تاثیر روش تشخیص فحلی بر ابستنی گاوهای هلشتاین شیرده با تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر بر عملکرد تولیدمثلی با استفاده از وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی در سیستم مدیریت تولیدمثل گاو...

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر بر عملکرد تولیدمثلی با استفاده از وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی در سیستم مدیریت تولیدمثل گاوهای هلشتاین است. علاوه بر این، ما تلاش کردیم تا تعیین کنیم که ایا وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی می تواند بطور مساوی تاثیر بگذارد بر عملکرد تولیدمثلی گاوهایی که تلقیح مصنوعی شدند و انهایی که انتقال جنین داشته اند. 1244 گاو روزانه برای تشخیص فحلی با افراد اموزش دیده با کمک ابزار متصل به انتهای دم برای تشخیص فحلی مشاهده شدند. 641 گاو در تیمار دارای تشخیص اتوماتیک فحلی مجهز به یک گردنبند تشخیص فحلی بودند، و 603 گاو نیز در تیمار کنترل بودند که با وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی مجهز نشدند. گاوهایی که تا 54 روز شیردهی فحلی انها تشخیص داده نشد یک تزریق PGF2α دریافت کردند، و انهایی که تا 68 روز شیردهی فحلی انها تشخیص داده نشد وارد همزمانی فحلی شدند. تیمار تشخیص اتوماتیک فحلی تمایل به کاهش نسبت گاوهایی داشت که تلقیح اول را با استفاده از همزمانی دریافت کردند (7/39 در مقابل 5/45 درصد). بعد از تلقیح اول، گاوهای پرتولید در تیمار تشخیص اتوماتیک فحلی احتمال بیشتری داشت که ابستن شوند (1/19 در مقابل 8/31 درصد)، اما تفاوتی بین تیمار کنترل و تشخیص اتوماتیک فحلی در گاوهای کم تولید مشاهده نشد (9/24 در مقابل 7/24 درصد). همچنین در تلقیح دوم نیز سیستم تشخیص اتوماتیک فحلی نسبت به گروه کنترل باعث کاهش تعداد گاوهایی شد که با همزمانی تلقیح شدند (7/15 در مقابل 9/21 درصد). بعد از تلقیح دوم، در تیمار تشخیص اتوماتیک فحلی نسبت گاوهای ابستن (31 در مقابل 9/24 درصد) تمایل به افزایش و نسبت گاوهایی که ابستنی خود را بین اولین و دومین تست ابستنی از دست دادند تمایل به کاهش داشت (7/9 در مقابل 7/16 درصد). اثر متقابل بین تیمار و نوع تلقیح بر درصد گاوهای ابستن و تلفات ابستنی در اولین و دومین تلقیح تاثیر نداشت. میزان ابستنی با اثر متقابل تیمار و تولید شیر تحت تاثیر قرار گرفت، بطوریکه گاوهای با سطح تولید بالا در تیمار تشخیص اتوماتیک فحلی نسبت به گروه کنترل با نرخ سریع تری ابستن شدند، اما تفاوتی در تیمارها بین گاوهای با سطح تولید پایین مشاهده نشد. گاوهایی که تولید بالاتر داشتند مدت زمان فحلی کمتری داشتند و با احتمال کمتری اوج فعالیت فحلی را نشان دادند. مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که سیستم تشخیص اتوماتیک فحلی می تواند عملکرد تولیدمثلی را نه فقط با افزایش نرخ تلقیح مصنوعی بلکه همچنین با بهبود دقت تشخیص فحلی بهبود ببخشد. طبق نتایج این ازمایش، گاوهای پرتولید ممکن است ا از وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی در مدیریت تولیدمثل سود ببرند.

تشخیص چشمی دقیق و کارامد فحلی با مشاهده اولین و دومین نشانه ها اغلب به علت عوامل مرتبط با مدیریت و دام دچار ضعف می شود. در مطالعه حاضر، استفاده از وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی علاوه بر تشخیص چشمی فحلی ثابت کرد که بر احتمال موفقیت اولین و دومین تلقیح تاثیر مثبت دارد. همچنین، بهبود معنی دار ابستنی به ازاء هر تلقیح و کاهش از بین رفتن ابستنی مشاهده شد زمانیکه وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی برای کمک به تشخیص فحلی استفاده شد. برخلاف فرض دوم ما، سود استفاده از وسیله تشخیص اتوماتیک فحلی در دام هایی که انتقال جنین داشتند بیشتر از دام هایی بود که تلقیح شدند. ما نتیجه گرفتیم که استفاده از تشخیص اتوماتیک فحلی همزمانی بین مرحله سیکل فحلی گاوهای گیرنده و انتقال دهنده جنین را بهبود می بخشد، و از این رو، باعث بهبود باروری می شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 51

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود