افزودن اولیهSaccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 ​به گوساله های تازه متولد شده شیری تولیدIgA ​در روده را در سن یک هفتگی افزایش می دهد

توده میکروبی دستگاه گوارش و سد روده ای ایجاد شده بعد از تولد، یک وضعیت هموستاتیک ایجاد می کنند بطوریکه ...

گسترش اولیه ایمنی و توده میکروبی در دستگاه گوارش گوساله های تازه متولد شده می تواند نتایج طولانی مدت داشته باشد. توده میکروبی دستگاه گوارش و سد روده ای ایجاد شده بعد از تولد، یک وضعیت هموستاتیک ایجاد می کنند بطوریکه سلول­های موکوسی با میکروارگانیسم ها سازگار می شوند تا دستگاه گوارشی سالم را ایجاد کنند. ما فرض کردیم که گسترش بعد از تولد همزمان سیستم ایمنی و میکروبی دستگاه گوارش می تواند با مکمل کردن اولیه با مخمر زنده تحت تاثیر قرار بگیرد. با شروع از زمان تولد، گوساله ها به صورت روزانه برای 7 روز در وعده صبح مکمل Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 (SCB, 10 × 109 cfu/d, n = 10) دریافت کردند یا در گروه شاهد مکمل دریافت نکردند. هر دام دو وعده جایگزین آغوز مصرف کردند در 2 و 12 ساعت بعد از تولد (کلIgG تغذیه شده = 300 گرم) قبل از اینکه جایگزین شیر را دو بار در روز دریافت کنند. انتقال ایمنی غیرفعال (کل پروتئین، IgG و IgA) از طریق آغوز ارزیابی شد و تولید داخلیIgA بررسی شد از طریق اندازه گیری سلول­های پلاسما تولید کننده IgA، بیان ژن­های مرتبط با IgA (PIGR and CD79A)، و غلظتIgA ترشح شده در دستگاه گوارش. غلظت گروه های میکروبی هدف از طریقPCR در ماده هضمی دستگاه گوارش جمع شده در 7 روز اول زندگی بررسی شد. افزودن اولیه مخمر جذب ایمنوگلوبولین را کاهش نداد و تمام گوساله ها انتقال ایمنی غیرفعال موفقی داشتند (IgG سطح سرم بالاتر از 15 میلی گرم در میلی لیتر در روزهای اول و 7 زندگی). اگرچه بیان ژن های مرتبط باIgA تفاوتی نداشت(PIGR and CD79A) ، گوساله های مصرف کننده مخمر غلظت ترشحی بالاتری ازIgA در ایلئوم (1.98 mg/g of DM) و کلون(1.45 2 mg/g of DM) داشتند در مقایسه با دام های کنترل (1.18 and 0.59 mg/g of DM). علاوه بر این، تعداد سلول های پلاسما تولید کننده IgA در ایلئوم (2.55 cells/mm2) و کولون(3.03 cells/mm2) برای تیمار مخمر در مقابل تیمار شاهد (1.00 and 0.60 cells/mm2) بیشتر بود. تولید داخلیIgA در دستگاه گوارش گروه تیمار افزایش یافت، که می تواند آنها را به تجمع عوامل بیماری زا کمتر حساس کند. علاوه بر این، گوساله های دریافت کننده مخمر سطح بالاتری از لاکتوباسیلوس داشتند و تمایل داشتند که سطح بالاتری ازFecalibacterium prausnitzii در دوازدهه در مقایسه با گوساله های کنترل داشته باشند، که بیانگر این است که افزودن مخمر در مراحل اولیه زندگی می تواند تاثیر مثبت بر گوساله های تازه متولد شده داشته باشد. افزودن مستقیم مخمر یا اثر متقابل باکتری ها و مخمر می توانند برای تحریک تولیدIgA موثر باشند و می توانند نقش مهمی در تشکیل تجمع اولیه در دستگاه گوارش گوساله های تازه متولد شده داشته باشند.

یک عامل کلیدی در سلامتی و رشد دام های جوان مدیریت مناسب در مراحل اولیه زندگی است. این مطالعه نشان داد که گوساله های یک هفته ای که از تولد با مخمر تغذیه شده اند می توانند عملکرد ایمنی را افزایش دهند. بخصوص، ما نشان دادیم که گوساله ها قادر هستند که IgA با منشا داخلی را در دستگاه گوارش تولید کنند، با غلظت بیشتر یافت شده در ایلئوم و کولون در مقایسه با قسمت انتهایی دوازدهه، و تعداد سلول های پلاسما تولید کننده IgA در ایلئوم بیشتر است. مهم است که افزودن اولیه مخمر بطور مستقیم با آغوز جذب ایمنوگلوبولین را کاهش نمی دهد. علاوه بر این، افزودن مخمر باعث تقویت سیستم ایمنی بر علیه عوامل بیماری زا می شود و هموستاز روده ای را در دستگاه گوارش با تحریک تولید و ازادسازیIgA  داخلی و افزایش تعداد باکتری های مفید ایجاد می کند. توانایی بهبود مصرفIgA  از آغوز در اولین روزهای زندگی، و از طریق تغذیه مادری همچنین نیازمند تحقیق بیشتر است. فشار زیادی برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها وجود دارد که باعث می شود تا استفاده از روش های جایگزین برای بهبود سلامت دستگاه گوارش گوساله ها و افزایش روش های جایگزین تشویق شود. تحقیقات بیشتر برای تعیین اثرات بلند مدت تغذیه مخمر بر تولید IgA در آینده گوساله ها مورد نیاز است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

مطالب مرتبط: 

چگونه تغذیه آغوز یا ترکیبی و شیر در سه روز اول تولد بر IGF-1 و GLP-2 و بافت شناسی روده کوچک گوساله ها تاثیر می کند؟

تاثیر استفاده از آغوز به جای تغذیه آغوز جایگزین برای دو روز اول بعد از تولد گوساله ها

مراقبت از گوساله های تازه متولد شده

  • تعداد بازدید: 61

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود