تولید متان، عملکرد شیردهی، قابلیت هضم، و متابولیسم نیتروژن و انرژی گاوهای هلشتاین و جرزی تغذیه شده با دو سطح فیبر علوفه ای از سیلوی ذرت یا سیلوی یونجه

موضوع ما تعیین تاثیر جایگزینی NDF سیلوی یونجه باNDF ​سیلوی ذرت در دو سطحNDF ​علوفه ای بر تولید متان، عملکرد شیردهی و ...

موضوع ما تعیین تاثیر جایگزینی NDF سیلوی یونجه باNDF  سیلوی ذرت در دو سطحNDF  علوفه ای بر تولید متان، عملکرد شیردهی، خصوصیات مایع شکمبه، قابلیت هضم، و متابولیسم نیتروژن و انرژی در گاوهای هلشتاین و جرزی بود. 12 گاو هلشتاین و 12 گاو جرزی (شکم اول و اواسط شیردهی) در یک طرح مربع لاتین 4 × 4 استفاده شدند. 4 جیره با نیتروژن و نشاسته یکسان در یک طرح فاکتوریل طراحی شدند با دو سطح NDF  علوفه ای 19 (سطح پایین) و 24 (سطح بالا) درصد و دو منبعNDF  علوفه ای (نسبت 70 به 30 و 30 به 70NDF  سیلوی یونجه بهNDF  سیلوی ذرت). پوسته سویا (NDF  غیرعلوفه ای) و دانه ذرت به ترتیب برای حفظ میزان مشابه ازNDF  و نشاسته در جیره ها استفاده شدند. کل مدفوع و ادرار در سه روز برای 8 گاو جمع شد (یکی از مربع لاتین ها برای هر نژاد). تفاوت ماده خشک مصرفی بین نژاد هلشتاین و جرزی بالاتر بود زمانیکه سیلوی یونجه مصرف شد. در مقایسه با جرزی، گاوهای هلشتاین وزن بدن (48 درصد)، ماده خشک مصرفی (34 درصد) و تولید شیر تصحیح شده (31 درصد) و تولید متان (22 درصد، 471 در مقابل 385 گرم در روز) بالاتر داشتند. ولیکن، نژاد تفاوتی در تولید متان به ازائ هر کیلو شیر تصحیح شده یا هر کیلو خوراک مصرفی نداشت، قابلیت هضم و بخش بندی نیتروژن نیز تفاوتی نداشت. در مقایسه با سطح بالایNDF  علوفه ای، گاوهای مصرف کننده سطح پایینNDF  علوفه ای مصرف ماده خشک (10 درصد)، نیتروژن مصرفی (8 درصد)، و تولید شیر تصحیح شده (5 درصد) بالاتری داشتند، اما 5 درصد کارایی کمتری داشتند (هم برای FPCM/DMI  و هم milk N/intake N). در مقایسه با سطح بالایNDF  علوفه ای، گاوهای مصرف کننده سطح پایینNDF  علوفه ای 11 و 17 درصد نیتروژن ادراری کمتری داشتند (گرم در روز و درصد نیترژون مصرفی). علی رغم استات کمتر (5/2 درصد) و پروپیونات بالاتر (ده درصد)، گاوهای مصرف کننده NDF  علوفه ای کمتر، 6 درصد تولید متان (گرم در روز) بیشتر داشتند نسبت به گاوهای مصرف کننده NDF  علوفه ای بالاتر، احتمالا به علت افزایش ماده خشک مصرفی که بیشتر به علت جایگزینی پوسته سویا بود. در مقایسه با سیلوی یونجه، گاوهای مصرف کننده سیلوی ذرت ماده خشک مصرفی بالاتر (7 درصد) و شیر تصحیح شده بالاتر (4 درصد) داشتند، اما کارایی کمتری داشتند (5 درصد)، تولید متان نیز (گرم در هر کیلوگرم خوراک مصرفی) 8 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، به ازاء هر واحد از انرژی خام مصرفی، گاوهای مصرف کننده سیلوی ذرت نسبت به گاوهای مصرف کننده سیلوی یونجه انرژی کمتری در ادرار دفع کردند (15 درصد) و انرژی متان کمتری دفع کردند (11 درصد). ما نتیجه گرفتیم که در مقابل با سطح و نوعNDF  علوفه ای، نژاد بر کارایی متابولیک و هضمی تاثیر نداشت و علاوه بر این نه نژاد و نه تیمارهای جیره ای تاثیری بر غلظت متان نداشتند. مبادله بین دفع متان و نیتروژن می تواند در مطالعات اینده تاثیرات محیطی تولید شیر زمانیکه کل یک مزرعه در نظر گرفته می­شود تاثیر داشته باشد.

بطور کلی، گاوهای هلشتاین ماده خشک مصرفی، تولید شیر تصحیح شده، و تولید متان بیشتری در مقایسه با جرزی داشتند، اما نژاد بر کارایی متابولیک و هضمی، کارایی، تولید متان، یا غلظت متان تاثیری نداشت. برخلاف فرضیه، ما اثر متقابلی نیافتیم به استثنای اثر متقابل بین نژاد و منبعNDF  علوفه ای برای ماده خشک مصرفی که توضیح ان سخت است. در مقایسه با سطح بالایNDF  علوفه ای، گاوهای مصرف کننده سطح پایینNDF  علوفه ای کاراییFPCM/DMI  کمتر و دفع نیتروژن ادراری (گرم در روز و درصد نیتروژن مصرفی) کمتر داشتند و غلظت متان برابر داشتند، اما تولید متان بالاتر داشتند (به احتمال زیاد به علت میزان بالاتر پوسته سویا به عنوان منبعNDF  غیر علوفه ای در جیره های با سطح پایینNDF  علوفه ای در برابر سطح بالا). در مقایسه با سیلوی یونجه، گاوهای مصرف کننده سیلوی ذرت مصرف خوراک و تولید شیر تصحیح شده بالاتر داشتند اما کارایی، دفع انرژی ادراری و متانی کمتر، و تولید متان کمتر داشتند بدون تاثیر بر کارایی تولید متان.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

 
  • تعداد بازدید: 81

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود