تعداد دفعات توزیع خوراک به گاوهای شیری.تاثیر بر قابلیت هضم-تخمیر شکمبه ای-تولید متان-استفاده از نیتروژن-و تولید شیر

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر تعداد دفعات تغذیه به گاوهای شیری بر قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه ای و ... است.

 موضوع این مطالعه بررسی تاثیر تعداد دفعات تغذیه به گاوهای شیری بر قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه ای، تولید شیر، استفاده از نیتروژن، تولید متان، و توانایی تولید مدفوعی متان است. 12 گاو شیری در طرح مربع لاتین3 × 3 (دوره 35 روزه) استفاده شدند و خوراک به صورت ازاد (56 درصد علوفه) یک بار (ساعت 0930)، دو بار (ساعت های 0930 یا 2130)، یا 4 بار (0930، 1300، 1630 و 2130) در روز تغذیه شد. تعداد دفعات تغذیه تاثیری بر مصرف و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و مواد مغذی نداشت. همچنین، با تعداد دفعات تغذیه تولید شیر، ترکیب شیر (چربی، پروتئین، و لاکتوز)، و کارایی تولید شیر (کیلوگرم شیر بر کیلوگرم خوراک یا گرم نیتروژن شیر بر گرم نیتروژن مصرفی) تغییر نکرد. اگرچه تنوع pH شکمبه، تنوع کل اسیدهای چرب، و تولید استات با تعداد دفعات تغذیه تحت تاثیر قرار گرفت، متوسط pH شکمبه، کل اسیدهای چرب، و نسبت استات به پروپیونات تفاوتی بین تیمارها نداشت. تولید روزانه متان بطور متوسط 534 گرم در روز بود و تفاوتی بین تیمارها نداشت. دفع انرژی از طریق متان برای گاوهایی که یک بار در روز خوراک می خوردند (8/5 درصد) در مقایسه با دو یا 4 بار در روز (1/6 درصد) کمتر بود. دفع نیترژون ادرار بیشتر بود برای گاوهای دریافت کننده 4 بار در روز بیشتر بود در مقایسه با گاوهایی که یک یا دو بار در روز تغذیه شدند (36 در مقابل 34 درصد نیتروژن مصرفی). تعداد دفعات تغذیه تاثیری بر دفع مدفوع خشک یا توانایی تولید متان مدفوع نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه خوراک یک بار در روز در مقایسه با تغذیه دو یا 4 بار در روز دفع انرژی به صورت متان را کاهش داد، در حالیکه دفع ادراری نیتروژن با تغذیه 4 بار در روز در مقایسه با یک یا دو بار در روز افزایش یافت. ولیکن، تولید شیر و دفع متان از مدفوع تفاوتی بین تیمارها نداشت.

تحت شرایط این ازمایش، توزیع خوراک به گاوهای شیری یک، دو یا 4 بار در روز تاثیری بر ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم، pH شکمبه، تولید شیر، یا ترکیب شیر نداشت. تولید متان بیان شده به صورت درصد انرژی خام مصرفی برای گاوهایی که یک بار خوراک برای انها توزیع شد در مقایسه با 2 یا 4 بار در روز کمتر بود. تولید متان بعد از هر وعده خوراک به اوج رسید و سپس کاهش یافت، با کاهش سریعتر زمانیکه تعداد دفعات توزیع خوراک افزایش می یابد. توزیع 4 بار خوراک در روز دفع نیترژون ادراری بالاتر در مقایسه با توزیع یک یا دو بار خوراک در روز داشت. توانایی تولید متان از مدفوع توسط تیمارها تحت تاثیر واقع نشد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 81

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود