تاثیر سن اولین زایش بر عملکرد تولیدی و اقتصادی در گله های شیری تجاری ارژانتین

موضوع اصلی این مطالعه بررسی تاثیر سن اولین زایش بر عملکرد تولیدی و اقتصادی گله های شیری تجاری در آرژانتین است.

 

  • سن اولین زایش نصف گاوها 27 ماه و بالاتر بود
  • گاوهایی که در سن کمتر زایش کردند شیر کمتری در اولین 5 ماه شیردهی تولید کردند
  • افزایش درامد حاصل از تولید شیر با هزینه های بیشتر تولیدمثلی و پرورشی جبران شد

کارایی گله های شیری به برنامه مناسب جایگزینی بستگی دارد، و یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر هزینه های جایگزینی سن اولین زایش است. موضوع اصلی این مطالعه بررسی تاثیر سن اولین زایش بر عملکرد تولیدی و اقتصادی گله های شیری تجاری در ارژانتین بود. در این مطالعه 26614 گاو شکم اول از 290 گله تجاری ارژانتین که برای اولین بار در سال 2016 زایش کرده بودند استفاده شد. تولید شیر اولین شیردهی در 5 رکورد اول برای انالیز تولید استفاده شد (15181 عدد). رکوردها براساس سن اولین زایش به 5 گروه طبقه بندی شدند: 1- 18-21 ماه (202 عدد)، 2- 22 تا 25 ماه (5569 عدد)، 3- 26 تا 29 ماه (5579 عدد)، 4- 30 تا 33 ماه (2389 عدد)، 5- 34-37 ماه (1442 عدد). متوسط سن اولین زایش 27 ماه بود. اگرچه تولید شیر در شروع شیردهی برای سن اولین زایش پایین تر کمتر بود، تفاوت ها بین گروه های 2، 3 و 4 در چهارمین رکورد شیردهی که در 113 روزگی شیردهی بود از بین رفت. سن اولین زایش تاثیری بر میزان چربی و پروتئین شیر و شمارش سلول های بدنی نداشت. با توجه به دسته بندی سن اولین زایش، گاوهایی که در سن 22 تا 25 ماهگی زایش کرده بودند نیاز به کمترین زمان بعد از زایش داشتند تا ابستن شوند. درامد کمتر مرتبط با کاهش متوسط تولید شیر می تواند با افزایش حدود 80 روز در هزینه پرورش و افزایش روزهای باز در دسته های بالاتر جبران شود.

نشان داده شده است که افزایش سن اولین زایش باعث افزایش تولید شیر می­شود، اگرچه گاوها که در سن بالاتر زایش می کنند، در اولین دوره شیردهی روزهای باز بیشتری دارند. تاخیر سن اولین زایش باعث افزایش هزینه های پرورش و افزایش فاصله زایش تا ابستنی در اولین شیردهی می­شود که هر دو هزینه های بیشتری از درامد تولید شیر بالاتر دارند. نتایج این مطالعه در گله های تجاری ارژانتین نشان داد که موقعیت مناسبی برای مشاورین و تولیدکنندگان برای بهینه کردن برنامه های جایگزینی و نزدیک شدن به سن مناسب اولین زایش وجود دارد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 115

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود