توصیه های عمومی در مورد ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله در گله های شیری امریکا

انتقال غیر فعال در گوساله‌ها از طریق اندازه گیریIgG در سرم یا پلاسما یا پروتئین کل سرم در 7 روز اول زندگی برآورد می‌شود

انتقال غیر فعال در گوسالهها از طریق اندازه گیریIgG  در سرم یا پلاسما یا پروتئین کل سرم در 7 روز اول زندگی برآورد می­‌شود. درحالیکه این اندازه گیری در مورد غلظت در گردش این پروتئین ها اطلاع می‌دهد، آنها همچنین یک شاخص برای ارزیابی همه مزایای اضافی از هضم آغوز هستند.

استانداردهای فعلی مرتبط با گوساله برای ارزیابی گوساله‌های شیری دارای انتقال موفق ایمنی یا شکست در انتقال ایمنی غیرفعال بر اساس غلظت IgG  سرم بالاتر از 10 یا کمتر از 10 گرم در لیتر است.

این سطح براساس نرخ تلفات بالاتر در گوساله‌ها با ایمنوگلوبولین سرم کمتر از ده گرم در لیتر در نظر گرفته شده است. نرخ تلفات از سال 1991 کاهش یافته است، اما درصد گاوهایی که مبتلا به بیماری می‌شوند تفاوتی نکرده است.

تقریبا 90 درصد گوساله‌های نمونه گرفته شده در USDA National Animal Health Monitoring System’s در سال 2014 دارای انتقال ایمنی موفقی بوده‌اند براساس سطحی که در بالا در نظر گرفته شده است.

براساس Dairy این مشاهدات، یک گروه از کارشناس های پرورش گوساله‌ها جمع شدند تا اطلاعات حاضر را بررسی کنند و تعیین کنند که آیا برای کاهش بیماری‌ها و احتمالا تلفات تغییرات برای شاخص‌­های استاندارد انتقال غیرفعال لازم است.

علاوه برمطالعه USDA National Animal Health Monitoring System’s Dairy 2014، سایر مطالعات متاآنالیز و تجربیات شخصی برای تعیین و ارزیابی استانداردها استفاده شد.

4 گزینه براساس تفاوت­‌های آماری مشاهده شده بین گروه‌ها بررسی شد.

استاندارد پیشنهاد شده شامل4دسته بندی ازIgG  سرم بود: عالی، خوب، متوسط و ضعیف با سطح سرم به ترتیب بیشتر از 25، بین 18 و 24/9، 10 و 17/9، و کمتر از 10 گرم در لیتر.

درسطح گله نیز ما یک استاندارد قابل دسترس تهیه کردیم به میزان بیشتر از 40، 30، 20 و کمتر از 10 درصد از گوساله‌ها به ترتیب در دسته بندی‌های:

عالی، خوب، متوسط و ضعیف.

چون استفاده از غلظتIgG  سرم در سطح مزرعه عملی نیست، ما استفاده از میزان متناظر کل پروتئین سرم و درصد بریکس را برای استفاده در مزرعه پیشنهاد دادیم.

با اینکه یک سوم از گوساله‌های ماده در سال 2014 قبلا نیز سطح بالاتر از 25 گرم در لیتر را ازIgG  سرم در 24 ساعت زندگی کسب می‌کردند، این استاندارد قابل دستیابی به اصلاح بیشتر برنامه های مدیریت آغوز در بسیاری از مزارع شیری نیاز دارد.

اجرای استاندارد پیشنهادی باید باعث کاهش بیشتر خطر تلفات و بیماری در گوساله‌های شیری و افزایش بهبود سلامت و رفاه کلی گوساله شود.

غلظتIgG  سرم در 24 تا 48 ساعت بعد از تولد به عنوان استاندارد طلایی برای اندازه گیری انتقال ایمنی غیرفعال استفاده می­‌شود، و در گوساله‌های شیری، سطح مرزی 10 گرم در لیتر بطور موثری برای کاهش شیوع تلفات گوساله‌های شیری در آمریکا استفاده می‌­شود.

استاندارد پیشنهاد شد برای انتقال ایمنی غیرفعال شامل دسته بندیIgG  سرم است:

عالی، خوب، متوسط و ضعیف با سطوح سرم بالاتر از 25، 18 تا 24/9، 10 تا 17/9 و کمتر از ده گرم در لیتر.

در سطح گله، گزارش شده است که بالاتر از 40، 30، 20 و کمتر از10درصد گوساله‌ها باید در دسته بندی انتقال ایمنی غیرفعال عالی، خوب، متوسط و ضعیف قرار بگیرند.

اجرای استاندارد پیشنهادی باید باعث کاهش بیشتر خطر تلفات و بیماری درگوساله‌های شیری و افزایش بهبود سلامت و رفاه کلی گوساله شود.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 109

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود