تاثیر انواع مختلف مکمل روی بر رشد، شیوع اسهال، عملکرد ایمنی، و میکروب‌های مقعد گوساله های تازه متولد شده

اسهال گوساله‌ها باعث خسارت‌های اقتصادی و تولیدی بزرگی در صنعت گاو شیری می‌شود. روی یک عامل موثر ضد اسهال است.

اسهال گوساله‌ها باعث خسارت­‌های اقتصادی و تولیدی بزرگی در صنعت گاو شیری می­‌شود. روی یک عامل موثر ضد اسهال است، اما میزان بالای آن می‌تواند تهدیدی برای محیط زیست باشد.بنابراین، ما تلاش کردیم تا تاثیر مکمل روی به میزان اندک را بر رشد، شیوع اسهال، عملکرد ایمنی، و میکروب­‌های مقعد گوساله‌های تازه متولد شده بررسی کنیم.

30 گوساله تازه متولد شده به تیمارهای زیر اختصاص داده شدند:

گروه کنترل (بدون افزودن مکمل روی)

گروه مکمل شده با 104 میلی گرم اکسید روی (ZnO ، معادل 80 میلی گرم روی در روز)

457 میلی گرم مکمل متیوین-روی (Zn-Met، معادل 80 میلی گرم روی در روز) و برای 14 روز مورد مطالعه قرار گرفتند.

محتویات مقعد در روزهای 1، 3، 7، و 14 نمونه گیری شد و نمونه‌های خون در انتهای مطالعه جمع آوری شد. افزودن اکسید روی شیوع اسهال را در 3 روز اول زندگی کاهش داد، و غلظتIgG  و IgM سرم افزایش داد.

مکمل متیونین-روی عملکرد رشد را افزایش داد و شیوع اسهال را تا 14 روز بعد از تولد کاهش داد.

نتایج آنالیز میکروب­‌های مقعد نشان داد کهFirmicutes  وProteobacteria شاخه‌های غالب بودند، وEscherichia  وBacteroides  گونه های غالب بودند.

همانطور که سن گوساله‌ها بیشتر شد، تنوع و ترکیب میکروب های مقعد بطور معنی داری تکامل یافت.

علاوه بر این، افزودن اکسید روی در مقایسه با گوساله‌های گروه کنترل شیوع نسبیProteobacteria  را در گوساله‌های یک روزه کاهش داد، و Bacteroidetes، Lactobacillus، و Fecalibacterium را در گوساله‌های 7 روزه افزایش داد.

افزودن مکمل متیونین-روی در مقایسه به گروه کنترل شیوع نسبی شاخهActinobacteria  و گونه Fecalibacterium  وCollinsella  را در روز هفتم، و گونهRuminococcus  را در دو هفتگی افزایش داد. بنابراین، ترکیب میکروبی مقعد تحت تاثیر افزودن روی قرار نگرفت اما بطور معنی داری در مراحل اولیه زندگی گوساله تکامل یافت.

افزودن روی شیوع اسهال را در گوساله‌های جوان کاهش می‌دهد.

با توجه به سایر تاثیرات متفاوت، ما اکسید روی را برای گوساله‌های شیری در سه هفته اول زندگی و برای ادامه دوره مکمل متیونین-روی را توصیه می‌کنیم. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که در درمان گوساله‌های تازه متولد مبتلا به اسهال افزودن روی می‌تواند جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک­‌ها باشد.

ما ثابت کردیم که افزودن میزان اندک روی، حاصل از متیونین-روی، رشد را بهبود می‌بخشد و شیوع اسهال را در گوساله‌ها در 14 روز اول زندگی کاهش می‌دهد.

افزودن میزان مشابه از روی از طریق اکسید روی اثرات مشابهی مانند متیونین-روی دارد، اما تفاوت های معنی داری بین اکسید روی و گروه کنترل در این زمینه تشخیص داده شد.

این موضوع نشان می‌دهد که متیونین-روی نسبت به اکسید روی زیست فراهمی بالاتری دارد.

ولیکن، افزودن اکسید روی شیوع اسهال در گوساله‌های تازه متولد را در سه روز اول زندگی کاهش می‌دهد و غلظتIgM  وIgG  سرم را در دو هفته اول زندگی افزایش می‌دهد با افزودن هر نوع مکمل روی.

ترکیب میکروبی مقعد تفاوتی نکرد، اما بطور معنی داری با افزایش سن گوساله ها تغییر کرد. بنابراین، ما نتیجه گرفتیم که شیوع کمتر اسهال در گوساله‌های دریافت کننده روی به علت تاثیر بر ترکیب میکروبی مقعد یا تنوع آن نیست.

با توجه به تاثیرات متفاوت آنها، ما توصیه می‌کنیم که اکسید روی برای سه روز اول زندگی گوساله ها و مکمل متیونین-روی برای ادامه زندگی مناسب است.

مطالعات ما پایه ای برای استفاده جیره ای از مکمل روی در پرورش گوساله ایجاد کرد و می‌تواند برای کاهش استفاده از مواد آنتی باکتریال کمک کند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 87

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود