تاثیر روش و مدت تغذیه در دوره خشکی بر میکروب‌های شکمبه گاوهای شیری

ترکیب توده میکروبی شکمبه در اواخر آبستنی و اوایل شیردهی مقایسه شد بین گاوهای دریافت کننده جیره انتظار زایش

ترکیب توده میکروبی شکمبه در اواخر آبستنی و اوایل شیردهی مقایسه شد بین گاوهای دریافت کننده جیره انتظار زایش:

 (1.43 Mcal NEl/kg DM) در 40 روز دوره خشکی (کوتاه) و گاوهای دریافت کننده جیره far-off (1.28 Mcal NEl/ kg DM) و جیره انتظار زایش (مشابه جیره بالا) به ترتیب برای 39 و 21 روز در یک دوره 60 روزه خشکی (روش سنتی).

مایع شکمه در هفته های 2-، 1-، 1+، 2+، و 7+ پیرامون زایش جمع گردید.DNA  استخراج شده برای ترکیب میکروبیوم شکمبه با استفاده از روش MiSeq Illumina sequencing برای منطقه V4 آنالیز شد.

در هفته 1+، این ترکیب بین تیمارها متفاوت بود. در گاوها با جیره روش سنتی، ترکیب میکروب ها فقط بین هفته 1- و 1+ متفاوت بود. برای گاوهای تیمار دوره کوتاه، ترکیب میکروبیوم بین هفته 1+ و هفته 2+ تمایل به تفاوت داشت و بین هفته 2+ و 7+ تفاوت داشت.

تغییرات ترکیب میکروبیوم شکمبه بعد از زایش، عموما شامل افزایش فراوانی شاخهFirmicutes  و کاهش شاخه Bacteroidites بود، که نسبتا در تیمار کوتاه آرامتر و کمتر بود. این موضوع ممکن است به علت مصرف بیشتر غلات در این گروه در دوره قبل از زایش باشد.

مطالعات ما نشان داد که دوره تیمار گاوهای خشک که یک جیره انتظار زایش در مدت 40 روز دوره خشکی دریافت می‌کردند (کوتاه) و یک تیمار گاوهای خشک که در آن گاوها جیرهfar-off  و انتظار زایش را برای 39 و 21 روز در یک دوره خشکی 60 روزه (روش سنتی) دریافت می‌کردند، در میکروبیوم شکمبه و تنوع عملکردی میکروب‌­ها در هفته اول بعد از زایش و در تغییرات ترکیب میکروبیوم در اوایل شیردهی تفاوت می‌کند.

توده میکروبی شکمبه گاوها در تیمار روش سنتی به نظر می‌رسد که به تغییرات از حالت آبستنی غیرشیرده به وضعیت گاو غیر آبستن شیرده و از یک جیره با غلات متوسط به یک جیره با غلات بالا سریعتر سازگار می­‌شوند.

با فرض این که سازگاری سریع میکروب­‌های شکمبه بعد از زایش سودمند است، گاوها در تیمار به روش سنتی سودمندی بیشتری از میکروبیوم شکمبه بعد از زایش دارند.

این موضوع ممکن است به علت اثرات منتقل شونده مصرف غلات بالا و فشار متابولیکی بیشتر گاوها در تیمار کوتاه در دوره خشکی باشد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 109

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود