تاثیر تزریق شیردانی اسیدهای چرب ضروری به همراه اسید لینولئیک مزدوج در اواخر و اوایل شیردهی بر عملکرد، ترکیب بدن و شیر، و متابولیت های پلاسما در گاوهای شیری

جیره های حاوی سطح بالای سیلوی ذرت امروزه در تغذیه گاوهای شیری خیلی رایج هستند.

جیره‌های حاوی سطح بالای سیلوی ذرت امروزه در تغذیه گاوهای شیری خیلی رایج هستند. جیره‌های حاوی سیلوی ذرت به عنوان منبع علوفه ای باعث کاهش تامین اسیدهای چرب ضروری مانند: آلفا لینولنیک اسید می‌شوند و ممکن است به تولید پایین اسید لینولئیک مزدوج (CLA) منجر شوند.

این مطالعه تاثیر تزریق شیردانی اسیدهای چرب ضروری، بخصوص آلفا لینولنیک اسید و CLA در گاوهای شیری مصرف کننده جیره بر پایه سیلوی ذرت بر عملکرد، ترکیب شیر، شامل الگوی اسیدهای چرب، و متابولیسم چربی از اواخر تا اوایل شیردهی بررسی می‌کند.

 40 گاو هلشتاین کانولا شده از 9 هفته قبل از زایش تا 9 هفته بعد از زایش بررسی شدند و 6 هفته قبل از زایش خشک شدند. گاوها به یکی از 4 تیمار اختصاص داده شدند.

در شیردان گاوها تزریق گردید:

روغن نارگیل (گروه کنترل، 76 گرم در روز)

روغن گلرنگ و کتان (EFA، 78 و 4 گرم در روز، نسبت روغن کتان به گلرنگ = 19/5 به یک، نسبت اسیدهای چرب n-6 به n-3 = 1 به 3)

لوتالین (CLA، 38 گرم در روز، ایزومرهایcis-9,trans-11  و trans-10,cis-12 هر کدام ده گرم در روز)، یا EFA+CLA.

ترکیب شیر به صورت هفتگی آنالیز شد و به منظور تعیین غلظت‌های پلاسما متابولیت های مرتبط با متابولیسم چربی، نمونه‌های خون چندین دفعه قبل و بعد از زایش گرفته شدند.

نمونه‌های کبد بوسیله بیوپسی در روزهای 63 و 21 قبل از زایش و روز 1، 28، و 63 بعد از زایش برای اندازه گیری غلظت تری گلیسریدها گرفته شد.

ترکیب بدن بعد از کشتار مشخص شد. افزودنCLA  غلظت چربی شیر را کاهش داد، چربی بدن را افزایش داد، و تعادل انرژی را در اواخل و اوایل شیردهی بهبود بخشید، اما تعادل انرژی در اواخر شیردهی در گروه EFA کمتر بود.

گاوهای دریافت کنندهCLA  به تنهایی غلظت سیرات شیر را در اوایل شیردهی افزایش دادند، در حالیکه تیمارEFA+CLA  باعث افزایش سیرات نشد اما استون را افزایش داد. پروتئین شیر در اواخر شیردهی افزایش یافت اما در هفته اول بعد از زایش در گروهCLA  و EFA+CLA کاهش یافت.

اوره شیر توسطCLA  در کل دوره کاهش یافت. بعد از زایش، افزایش NEFA در پلاسما در گروه های مصرف کنندهCLA  کمتر بود، تری گلیسرید کبد در روز 28 در گروه های مصرف کننده CLA کمترین افزایش را یافت.

داده های ما بهبود وضعیت متابولیک را با افزودن CLA تایید می‌کند اما نه با افزودن زیادEFA  در اوایل زایش. افزایش غلظت سیترات شیر در گاوهای مصرف کنندهCLA  بیانگر کاهش تولید اسیدهای چربde novo  داخل پستانی است، اما سیترات شیر در گاوهای گروه EFA+CLA کمتر تحت تاثیر قرار گرفت، که بیانگر این است که افزودنEFA  ممکن است بر تغییرات متابولیسم اسیدهای چرب در غدد پستان انجام شده توسط CLA تاثیر بگذارد.

میزان چربی شیر بعد از تزریقCLA  با یا بدونEFA  در اواخر و اوایل شیردهی کاهش یافت.

افزایش میزان پروتئین شیر بعد از افزودنCLA  فقط در اواخر شیردهی مشاهده شد، درحالیکه وضعیت انرژی گاوها بخصوص در اوایل شیردهی در هر دو گروه دریافت کننده CLA بهبود یافته بود.

تفاوت اثراتCLA  بر عملکرد شیردهی در اواخر و اوایل شیردهی احتمالا نه فقط در نتیجه تاثیر مراحل مختلف شیردهی است بلکه همچنین به علت این حقیقت است که گاوهای اوایل شیردهی این تیمارها را برای مدت طولانی تر دریافت کرده بودند.

افزایش غلظت سیترات شیر در گاوهای مصرف کننده CLA بیانگر کاهش تولید اسیدهای چربde novo  در غدد پستان است، اما سیترات شیر با ترکیب تیمارEFA  وCLA  کمتر تحت تاثیر قرار گرفت، که بیانگر این است که افزودنEFA  ممکن است تغییرات متابولسیم اسیدهای چرب غدد پستان القا شده توسطCLA  را تحت تاثیر قرار بدهد.

ولیکن، تاثیرات خیلی اندکی از تیمارEFA  به تنهایی در عملکرد شیردهی و متابولیسم چربی مشاهده شد، که بیانگر اهمیت کم افزایش میزانEFA  برای تولید شیر است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 81

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود