3-Nitrooxypropanol تولید متان را کاهش می دهد و انتشار هیدروژن را از گاوهای اوایل شیردهی افزایش می‌دهد که با تغییر قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیسم انرژی مرتبط است

هدف این مطالعه تعیین توانایی کاهش تولید متان3-nitrooxypropanol و تداوم تاثیر آن زمانیکه به گاوهای شیری اوایل شیردهی

هدف این مطالعه:

تعیین توانایی کاهش تولید متان3-nitrooxypropanol  و تداوم تاثیر آن زمانیکه به گاوهای شیری اوایل شیردهی تغذیه می‌شود، است.16گاو هلشتاین (11 گاو شکم دو و 5 گاو شکم سه) به صورت جفتی بلوک بندی شدند بر اساس شکم، زمان زایش، و تولید شیر قبلی، و به صورت تصادفی به یکی از دو تیمار اختصاص داده شدند:

جیره شامل 51 میلی گرم 3-nitrooxypropanol در هر کیلوگرم ماده خشک و جیره شامل ماده خنثی به میزان مشابه.گاوها با 35 درصد سیلوی گراس، 25 درصد سیلوی ذرت، و 40 درصد کنسانتره از سه هفته بعد از زایش تا حدود 115 روز شیردهی تغذیه شدند.

هر 4 هفته و برای 5 روز گاوها در اتاقک های تنفسی قرار گرفتند برای اندازه گیری عملکرد شیردهی، مصرف خوراک و مواد مغذی، قابیلیت هضم ظاهری مواد مغذی، متابولیسم انرژی و نیتروژن، و دفع گازها.

تغذیه3-NOP  بر ماده خشک مصرفی، تولید شیر، تولید ترکیبات شیر، یا کارایی خوراک تاثیر نداشت.

این صفات با مرحله شیردهی تحت تاثیر واقع شد که تغییرات قابل پیش بینی را نشان داد. تغذیه3-NOP  در روزهای 27 و 83 شیردهی بر تولید متان تاثیر نداشت، اما تولید متان را در روزهای 55 و 111 شیردهی به طور متوسط 18/5 درصد کاهش داد.

 این واکنش در تولید متان احتمالا به علت تفاوت­‌های مشاهده شده در مصرف خوراک در مراحل مختلف شیردهی است زیرا تولید متان (g/ kg of DMI) در هر مرحله از شیردهی به علت مصرف3-NOP کمتر بود (بطور متوسط 16 درصد).

بطور متوسط، تغذیه 3-NOP تولید هیدروژن را 12 برابر جیره شاهد افزایش داد، تولید هیدروژن بین مراحل مختلف شیردهی تفاوتی نداشت، درحالیکه در تیمار3-NOP  تولید هیدروژن ازg/kg of DMI 0/429 در روز 27 شیردهی بهg/kg of DMI 0/387 در روز 111 شیردهی کاهش یافت.

قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، فیبر، و انرژی خام برای تیمار 3-NOP بیشتر بود.

در مقایسه با گروه کنترل،3-NOP  بر تعادل انرژی و نیتروژن تاثیر نداشت، به استثنا نسبت بیشتر انرژی قابل متابولیسم مصرفی به انرژی خام مصرفی (65/4 و 63/7 درصد) و رشد وزن بدن بیشتر (بطور متوسط 0/9 و 0/01 درصد تغییر وزن بدن).

بطور کلی، تغذیه3-NOP  روشی موثر در کاهش تولید متان (همزمان با افزایش انتشار هیدروژن) در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی است با تاثیر مثبت بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی است.

تغذیه3-NOP  به گاوهای شیری اوایل شیردهی انتشار متان را بطور متوسط 8/15 درصد کاهش می‌دهد.

تفاوت ماده خشک مصرفی بین مراحل مختلف شیردهی به نظر می رسد که بر کاهش انتشار متان با وجود تغذیه 3-NOP تاثیر می‌گذارد.

تغذیه3-NOP  انتشار هیدروژن را به میزان متوسط 11 برابر افزایش می‌دهد، بطوریکه انتشار هیدروژن در روز 27 شیردهی 15 برابر بیشتر بود و به 9 برابر بیشتر در روز 111 شیردهی کاهش یافت، و بر ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب، یا کارایی خوراک تاثیر نداشت.

قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، NDF، یا انرژی خام با 3-NOP بیشتر بود. تعادل انرژی و نیتروژن تحت تاثیر 3-NOP قرار نگرفت، اما افزایش وزن بدن (به صورت درصد وزن بدن) در گروه3-NOP  در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود.

نتیجه گرفته شد که تغذیه3-NOP  روشی موثر در کاهش تولید متان در گاوهای اوایل شیردهی با تاثیر مثبت بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 73

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود