تنش حرارتی بر تحلیل جسم زرد در گاوهای هلشتاین تاثیر نمی گذارد

مشخص کردن تاثیر تنش حرارتی بر واکنش های تحلیل جسم زرد در گاوهای غیرشیرده است

تنش حرارتی بر تولیدمثل گاوها، شامل افزایش طول مدت مرحله جسم زرد در گاوهای هلشتاین، احتمالا به علت کاهش از بین رفتن جسم زرد تاثیر منفی دارد.موضوع این مطالعه مشخص کردن تاثیر تنش حرارتی بر واکنش‌های تحلیل جسم زرد در گاوهای غیرشیرده است که 25 یا 12/5 میلی گرمPGF2α  در روز 7 سیکل فحلی دریافت می‌کردند.

گاوها بطور تصادفی به دو محیط انتقال یافتند:

دمای خنثی (12 عدد، 25 درجه)

یا

تنش حرارتی (12 عدد، 36 درجه)

در هر محیط، گاوها با دو میلی لیتر محلول نمکی، 25 یا 12/5 میلی گرم PGF2α  (4 گاو در هر گروه) تیمار شدند.

تنش حرارتی باعث افزایش دمای مقعد و نرخ تنفس در مقایسه با دمای خنثی شد.

تنش حرارتی تاثیر معنی داری بر واکنش های تحلیل جسم زرد یا میزان پروژسترون نداشت. تحلیل سریع و کامل جسم زرد در تمام گاوهای مصرف کننده 25 میلی گرمPGF2α  و در 4 گاو از 8 گاو مصرف کننده 12/5 میلی گرم انجام شد، 4 گاو دیگر دریافت کننده 12/5 میلی گرم تحلیل نسبی جسم زرد داشتند، با میزان پروژسترون که در ابتدا متوقف شد، اما در ادامه افزایش یافت.

بنابراین، ما نتیجه گرفتیم که تنش حرارتی حساسیت جسم زرد را به PGF2α تغییر نمی‌دهد.

ما نتیجه گرفتیم که مواجهه گاوهای هلشتاین غیرشیرده به محیطی باTHI  بالای 75 باعث تنش حرارتی نمی‌شود. در مقابل،THI  88 باعث تنش حرارتی می‌­شود، که با افزایش نرخ تنفس و دمای مقعد مشخص می‌­شود.

با وجود این، تنش حرارتی تاثیر معنی داری بر حساسیت جسم زرد به PGF2α نداشت.

مستقل از شرایط محیطی، 25 میلی گرمPGF2α  تحلیل کامل جسم زرد را در تمام گاوها موجب می‌شود، در حالیکه 12/5 میلی گرم PGF2α تحلیل کامل را فقط در نصف گاوها ایجاد کرد و بقیه تحلیل ناکافی داشتند و پروژسترون آنها در ادامه افزایش یافت.

این اطلاعات از این ادعا حمایت نمی‌کند که تنش حرارتی حساسیت جسم زرد را به PGF2α تغییر می‌دهد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 67

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود