تنش حرارتی باعث اختلال در رشد آزمایشگاهی فولیکول گاوهای شیری در مرحله قبل از آنترال می‌شود

تاثیر تنش حرارتی بر رشد، زنده مانی، بیان ژن و تولیدATP فولیکول‌های قبل از آنترال گاوها است.

اگرچه تاثیر مضر تنش حرارتی بر گسترش فولیکول­‌های آنترال به خوبی مطالعه شده است، تاثیرات بلند مدت تنش حرارتی بر مخزن فولیکول­‌های مرحله قبل از آنترال هنوز به خوبی مشخص نشده است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تنش حرارتی بر رشد، زنده مانی، بیان ژن و تولیدATP  فولیکول­‌های قبل از آنترال گاوها است.

فولیکول­‌ها در مراحل اولیه، ابتدای مرحله دوم و مرحله دوم از تخمدان گاوها جدا شدند و به صورت انفرادی کشت شدند در شرایط خنثی (گروه کنترل، دمای 38/5 درجه) یا تنش حرارتی متناوب (تنش حرارتی، 38/5 درجه برای 16 ساعت و 41 درجه برای 8 ساعت در روز) برای 7 روز مواجه بودند.

* هر فولیکول برای تعیین فراوانی نسبی رونویسیmRNA  ژن­‌هایSOD1 ،HSPA1A  و BAX و بررسی تولید ATP بررسی شد.

تیمار تنش حرارتی متناوب برای 7 روز قدرت زنده مانی(P= 0.01)  و قطر (P= 0.03) فولیکول‌­های قبل از آنترال را کاهش داد.

فراوانی نسبی نسخه هایmRNA  ژن­هایHSPA1A  وBAX  در گروه کنترل و تنش حرارتی که در محیط کشت زنده نماندند (P < 0.05) بیشتر بود، ولیکن فراوانی نسبی نسخه هایmRNA  ژنSOD1  فقط در فولیکول­‌هایی که در گروه تنش حرارتی زنده نماندند (P < 0.05) بیشتر بود، اما نه در فولیکول­‌های مرده در گروه کنترل (P= 0.3).

* تولیدATP  بین گروه های فولیکول کنترل و تنش حرارتی متفاوت نبود (P = 0.86).

در مجموع، تمام مراحل رشد فولیکول‌های قبل از آنترال به تاثیرات منفی تنش حرارتی حساس هستند. فولیکول‌ها در مرحله دوم گسترش بیشترین حساسیت را دارند، و پس از ان فولیکول­‌های اوایل مرحله دوم و مرحله اولیه.

بطور خلاصه، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمام مراحل گسترش فولیکول‌های قبل از آنترال گاوها به تاثیر منفی تنش حرارتی حساس هستند.

فولیکول­‌ها در مرحله دوم گسترش بیشترین حساسیت را به تنش حرارتی دارند، و بعد از آن فولیکول‌های بخش ابتدایی مرحله دوم و سپس مرحله اول.

نتایج حاصل از این آزمایش به همراه تاخیر در برگشت باروری بعد از پایان فصل گرما، پیشنهاد می‌کند که عملکرد فولیکول­‌های انترال و ثانویه دچار مشکل می‌­شود، و فقط بعد از گسترش فولیکول‌­های اولیه به مراحل اولیه انترال بهبود باروری اتفاق می‌افتد.

* افزایش بیان ژنBAX  وSOD1  بیانگر این است که تنش اکسیداتیو و مرگ سلولی ممکن است در واکنش به تنش حرارتی افزایش یابد.

توانایی ارزیابی فولیکول­‌ها به صورت انفرادی در آزمایشگاه این موقعیت را فراهم می‌کند که بررسی کنیم که چه چیزی بعضی از فولیکول‌ها را به تنش حرارتی مقاوم می‌سازد، و نیز چگونه یک فولیکول واکنش به بعضی از مداخلات خاص برای بهبود این اثرات منفی نشان می‌دهد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 61

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود