تاثیر متیونین محافظت شده بر شیردهی و پارامترهای فیزیولوژیکی در زمان تنش حرارتی در گاوهای شیری هلشتاین

فعالیت گاوها با استفاده از قدم شمار اندازه گرفته شد. تفاوت دوره ها برای هر گاو در هر دوره بر اساس تفاوت بین داده های

تولید شیر، و ترکیب آن در تنش حرارتی تغییر می‌کند. 32 گاو هلشتاین چند شکم (متعادل شده براساس روزهای شیردهی (184 ± 59) و اندازه سطح بدن (5.84 ± 0.34 m2)) بطور تصادفی به یکی از دو تیمار (با متیونین محافظت شده به میزان 1/05 گرم در روز یا بدون متیونین) اختصاص داده شدند، و در هر تیمار گروه ها بطور تصادفی به یکی از دو تیمار محیطی اختصاص داده شدند.

 مطالعه در دو دوره با دو مرحله در هر دوره انجام شد:

  • در مرحله اول (9 روز)، تمام گاوها در شرایط خنثی دمایی بودند و دسترسی آزاد به خوراک داشتند.
  • در مرحله دوم (9 روز)، گروه یک (16 گاو) با استفاده از پتوی الکترونیک با تنش حرارتی مواجه شد.

گروه دوم (16 عدد) در شرایط خنثی دمایی باقی ماندند اما به اندازه گروه در تنش تغذیه شدند. بعد از 21 روز دوره فاصله، مطالعه تکرار شد (دوره دوم) و تیمارهای محیطی جابه جا شد نسبت به تیمارهای مرحله دوم دوره اول، بطوریکه تیمارهای جیره ای (با و بدون متیونین) برای هر گاو ثابت ماند.

گاوها سه بار در روز دوشیده شدند و نمونه های شیر در روزهای 1، 5، و 9 هر مرحله گرفته شد.

دمای واژن هر ده دقیقه گرفته شد، دمای مقعد و پوست سه بار در روز و نرخ تنفس و ضربان قلب یک بار در روز اندازه گرفته شد.

فعالیت گاوها با استفاده از قدم شمار اندازه گرفته شد. تفاوت دوره ها برای هر گاو در هر دوره بر اساس تفاوت بین داده‌های مرحله اول و مرحله دوم برای هر صفت محاسبه شد.

* دمای واژن و نرخ تنفس گاوها در تنش حرارتی (°C0/2+ و 13/7+ تنفس در دقیقه) در مقایسه با گاوها در دمای خنثی و سطح تغذیه برابر (°C 0+ و 1/6- تنفس در دقیقه) بالاتر بود.

*گاوها در دمای خنثی و سطح تغذیه برابر کاهش بیشتری در ماده خشک مصرفی و تولید شیر (kg/d 3/9- و 2/6-) نسبت به گاوها در تنش حرارتی (kg/d 0/09- و 3/2-) داشتند.

گاوها بدون مصرف متیونین کاهش بیشتری در غلظت پروتئین شیر در در دمای خنثی و سطح تغذیه برابر (%0/10-) و تنش حرارتی (%0/06-) نسبت به گاوهای مصرف کننده متیونین در دوره دمای خنثی و سطح تغذیه برابر (%0/00-) و تنش حرارتی (%0/02-) داشتند.

گاوها در گروه بدون مصرف متیونین در تنش حرارتی کاهش بیشتری در غلظت چربی شیر در مقایسه با گاوهای مصرف کننده متیونین در تنش حرارتی (% 0/12+ و 0/10-) داشتند.

در مجموع، تنش حرارتی پارامترهای تولیدی و فیزیولوژیکی گاوها را تغییر داد. علاوه بر این، متیونین محافظت شده غلظت چربی و پروتئین شیر را در تنش حرارتی حفظ کرد، درحالیکه ماده خشک مصرفی، تولید شیر، و کارایی خوراک تفاوتی نکرد.

گاوها در تنش حرارتی با استفاده از پتوهای الکتریکی علامت­‌های فیزیولوژیکی افزایش دما مانند آنهایی که در گله‌های تجاری شیری هستند را نشان دادند، بطوریکه دمای پوست، واژن و مقعد همراه با نرخ تنفس و ضربان قلب افزایش یافت.

تغذیه متیونین محافظت شده پارامترهای فیزیولوژیکی را در تنش حرارتی تغییر نداد. علاوه بر این، تنش حرارتی باعث تغییر در رفتار گاوها مانند افزایش ایستادن و کاهش زمان خوابیدن شد.

گاوها در دمای خنثی و سطح تغذیه برابر با تنش حرارتی نسبت به گاوها در تنش حرارتی کاهش بیشتر در تولید شیر و ماده خشک مصرفی داشتند.

*تغذیه متیونین محافظت شده ترکیب شیر به صورت افزایش غلظت چربی و پروتئین شیر را در تنش حرارتی بهبود بخشید.

علاوه بر این، ماده خشک مصرفی، تولید شیر، و کارایی خوراک با تغذیه متیونین محافظت شده در تنش حرارتی تفاوتی نکرد.

هنوز باید تاثیر متیونین محافظت شده در گاوهای شیری تحت تنش بر پارامترهای خونی، عملکرد ایمنولوژیک، و عملکرد کبد و پستان، و نیز طول و شدت تنش حرارتی بر عملکرد شیردهی و سلامت کلی گاوها مشخص شود.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 133

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود