تغییر تخمیر شکمبه ای و جمعیت باکتریایی در گاوهای هلشتاین با و بدون اسیدوز شکمبه ای در دوره انتقال

تخمیر شکمبه و جمعیت باکتریایی مایع شکمبه در گاوهای شیری با و بدون اسیدوز تحت حاد در دوره انتقال بررسی گردید

در این مقاله تخمیر شکمبه و جمعیت باکتریایی مایع شکمبه در گاوهای شیری با و بدون اسیدوز تحت حاد در دوره انتقال بررسی گردید.

18 گاو هلشتاین چند شکم که بر اساس داشتن اسیدوز تحت حاد (9 دام) یا بدون اسیدوز (9 دام) تقسیم شدند بسته به اینکه تا دو هفته بعد از زایش اسیدوز را نشان دادند. 

pH  شکمبه در کل دوره آزمایش بطور مداوم اندازه گیری شد.pH نمونه‌های مایع شکمبه و خون سه هفته قبل و دو و شش هفته بعد از زایش اندازه گرفته شدند، و نمونه خون اضافی در هفته های صفر و 4 بعد از زایش جمع گردید. 

میانگینpH شکمبه در 7 روز در هر دو گروه بعد از زایش در مقایسه با قبل از زایش بطور معنی داری کاهش یافت، با کاهش بیشتر و طولانی تر در گروه مبتلا به اسیدوز

در گروه بدون اسیدوز نسبت به گروه دارای اسیدوز، میزان اسیدهای چرب شکمبه در بعد از زایش بطور معنی داری بیشتر بود.

تعداد و تنوع باکتری های شکمبه بین گروه‌ها در پیرامون زایش تفاوتی نداشت، اما گروه بدون اسیدوز تنوع بیشتری بعد از زایش داشت.

تغییر معنی داری در ترکیب شاخه یا جنس های عمده باکتریایی در دوره پیرامون زایش دیده نشد.

بین 17 OTU که در تمام گاوها وجود داشت، فراوانی نسبیOTU36  (جنس Pseudobutyrivibrio) در گروه مبتلا به اسیدوز وOTU4  (گونه Prevotella) در گروه بدون اسیدوز در دوره بعد از زایش در مقایسه با دوره قبل از زایش کاهش معنی داری یافت.

در مقابل، گاوهای بدون اسیدوز تنوع بیشتری در هسته مرکزی جمعیتOUT  داشتند که شامل 23 عددOTU  بیشتر نسبت به گاوهای دارای اسیدوز که فقط دارای 3 عددOTU  بیشتر بودند (40 در مقابل 20 OTU).

OTU36  بطور معنی داری با میزان اسید ایزووالریک (r = −0.353) مرتبط بود وOTU4  بطور معنی داری با pH متوسط شکمبه در 7 روز(r = 0.432)  و میزان اسید استیک(r = 0.353)  و اسید پروپیونیک (r = −0.380) مرتبط بود.

 قبل از زایش،OTU2  (جنس Prevotella) تنهاOTU  بود که بطور معنی دار بین دو گروه متفاوت بود.

نتایج ما پیشنهاد کرد که شیوع اسیدوز خیلی زیاد به تغییرات تخمیر شکمبه یا ساختار جمعیت میکروبی مرتبط نیست.

گاوهای شیری مبتلا به اسیدوز کاهش معنی داری درpH  شکمبه بعد از زایش نشان دادند، در حالیکه مجموع اسیدهای چرب تولیدی بطور معنی داری در گاوهای بدون اسیدوز در همان زمان بیشتر بود.

ولیکن، تغییرات نسبتا اندکی در ساختار جمعیت میکروبی مشاهده شد در دوره پیرامون زایش، و این تغییر شامل کاهش فراوانیOTU36  (جنس Pseudobutyrivibrio) در گروه مبتلا به اسیدوز وOTU4  (جنس Prevotella)در گروه بدون اسیدوز گردید.

علاوه بر این،OTU2 (جنس Prevotella) تنهاOTU  بود که بطور معنی داری بین دو گروه در دوره قبل از زایش تفاوت داشت.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 131

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود