اندازه گیری pH ادرار و دفع خالص اسید و ارتباط آنها با دفع کلسیم ادراری در گاوهای شیری اطراف زایش

pH ادرار(UpH) و دفع خالص اسید(NAE) برای بررسی درجه اسیدی شدن سیستمیک و تخمین میزان دفع کلسیم در ادرار استفاده شد

pH ادرار (UpH) و دفع خالص اسید (NEA) برای بررسی درجه اسیدی شدن سیستمیک و تخمین میزان دفع کلسیم در ادرار استفاده شد.زمانیکه جیره اسیدوژنیک برای کنترل کمبود کلسیم در اطراف زایمان در گاوهای شیری تغذیه گردید.

هدف این مطالعه بررسی عملکرد تشخیصی روش Urine Dipstickو برگه تعیین pH برای اندازه‌گیری pH ادارار،و مشخص کردن رابطه بین pH ادرار و دفع خالص اسید و ارتباط غلظت کلسیم ادرار با pH ادرار و دفع خالص اسید.

از 106گاو هلشتاین پیرامون زایش که جیره اسیدوژنیک در اواخر آبستنی خورده بودند نمونه­‌های ادرار (1116 نمونه) روزانه جمع شد. دفع خالص اسید از طریق تیتراسیون اندازه‌گیری شد، و pH ادرار از طریق pH متر (روش مرجع) ،روش Multistix-SG Urine Dipsticks، و روش pH متر کاغذی اندازه گیری شد.

rs = 0.96) Urine Dipstick و pH مترکاغذی (rs = 0.94) اندازه‌گیری شده با pH) با pH واقعی ادرار ارتباط خیلی قوی داشتند.

نسبت pH ادرار اندازه‌گیری شده با روش مرجع، مقایسه بین روش‌­ها نشان داد که اندازه‌گیری pH با روش urine dipstick بطور متوسط 0/28  بالاتر نشان می­‌دهد، و pH متر کاغذی 0/10کمتر نشان می‌دهد.

کلسیم ادرار با pH ادرار (rs = -0.65) نسبت به دفع خالص اسید (rs = 0.52) ارتباط بیشتری داشت. اهداف برای مشخص کردن کمبود کلسیم اطراف زایمان در این آزمایش pH ادرار کمتر از 6/22 و یا کمتر از 6/11 ، بر اساس رسیدن به میزان کلسیم ادرار بیشتر از mmol/Lو دفع کلسیم ادراری برآورد شده بیشتر از g/d4 بود.

pH ادرار شاخصی دقیق برای تخمین کلسیم ادرار همانند دفع خالص اسید بود زمانیکه pH ادرار از 6/11 بالاتر بود.

ما نتیجه گرفتیم که pH  مترکاغذی روشی دقیق، عملی و کم هزینه است برای اندازه‌گیریpH ادرار و تخمین دقیق از کلسیم ادرار فراهم می‌­کند.

در گاوهای شیری مصرف کننده جیره اسیدوژنیک در اواخر آبستنی، هر دو عامل pH ادرار و دفع خالص اسید ابزارهای مفیدی برای بررسی دفع کلسیم در ادرارو وضعیت اسید باز سیستمیک بدن هستند.

در این مطالعه، اهداف بالینی مرتبط با میزان pH ادرار برای برنامه کنترل مناسب هیپوکلسیمی اطراف زایمان، براساس میزان کلسیم ادرار بیشتر از mmol/L5 و دفع روزانه کلسیم ادرار بیشتر از 4 گرم، به ترتیب کمتر از 6/22 و 6/11 بود.

pH مترکاغذی و Multistix-SG Urine Reagent Dipsticks دقیق، عملی و کم هزینه هستند برای بررسی pH ادرار گاوهای شیری که جیره اسیدوژنیک خورده‌اند.

برای تایید یافته­‌ها در گله­‌های شیری که جیره­‌های مختلف در سیستم های مدیریتی مختلف می‌خوردند این روش‌­ها می‌توانند مفید باشد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک


  • تعداد بازدید: 193

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود