تغذیه سطوح و اندازه قطعات مختلف علوفه به گاوهای شیرده( 2- تاثیر بر جریان دوازدهه و قابلیت هضم روده ای اسیدهای آمینه)

بررسی تاثیر نسبت علوفه به کنسانتره (F:C) و طول قطعات علوفه (FPL) بر مصرف، جریان دوازدهه ای

این مطالعه انجام شد برای بررسی تاثیر نسبت علوفه به کنسانتره (F:C)  و طول قطعات علوفه(FPL) بر مصرف، جریان دوازدهه ای، و قابلیت هضم اسیدهای آمینه انفرادی در روده گاوهای شیرده.

آزمایش به صورت مربع لاتین4 × 4با یک طرح فاکتوریل2 ×2از گاو (شکم دو) شیرده با کانولای روده‌ای و شکمبه‌ای انجام شد.

نسبت پایین(35:65)و بالای(60:40)علوفه به کنسانتره با دو اندازه قطعات سیلوی یونجه (کوتاه در مقابل بلند؛ 7/9در مقابل19/1میلیمتر) ترکیب شد.

اثرات متقابل کمی بین سطح علوفه و اندازه قطعات برای جریان دوازدهه ای و قابلیت هضم روده ای اسید آمینه اتفاق افتاد،اما اثرات متقابل برای مصرف چندین اسید آمینه یافت شد. مصرف اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری با افزایش سطح علوفه کاهش یافت،و با افزایش اندازه قطعات علوفه مصرف چندین اسید آمینه افزایش یا کاهش یافت.

افزایش سطح علوفه کاهش داد جریان روده ای اسیدهای آمینه ضروری، غیرضروری،و اسیدهای آمینه میکروبی را به علت کاهش یکنواخت جریان اکثر اسیدهای آمینه(به استثنای گلوتامین).

تجزیه پذیری بیشتر اسیدهای آمینه در شکمبه توسط سطح علوفه یا اندازه علوفه تفاوتی نکرد به استثنای اینکه تجزیه پذیری هیستامین در سطح پایین علوفه بیشتر بود و در علوفه بلند نسبت به علوفه کوتاه قابلیت تجزیه سرین بیشتر بود.ولیکن، قابلیت تجزیه اسیدهای آمینه در هر تیمار بطور قابل توجهی متفاوت بود.

بطورکلی، میزان علوفه و اندازه قطعات تاثیری بر قابلیت هضم روده ای اسیدهای آمینه و اسیدهای آمینه پروتئین عبوری از شکمبه نداشت،درحالی‌که قابلیت هضم اسیدهای آمینه در روده بطور قابل توجهی بدون توجه به تیمارها متغیر بود.

این نتایج نشان می­‌دهد که افزایش سطح علوفه تامین اسیدهای آمینه را به علت کاهش جریان اسیدهای آمینه به روده کاهش می­‌دهد اما تغییر اندازه علوفه تاثیری بر تامین اسیدهای آمینه نداشت. نتایج همچنین اهمیت در نظر گرفتن جریان و قابلیت هضم اسیدهای آمینه را به منظور بهبود تنظیم جیره برای تامین نیاز اسید آمینه ای گاوهای شیری مشخص می­‌کند.

اثرات متقابل کمی بین سطح و اندازه قطعات علوفه در جریان دوازدهه ای اسیدهای آمینه و قابلیت هضم روده ای دیده شد. افزایش سطح علوفه بطور معنی داری جریان اسیدهای آمینه به دوازدهه را کاهش داد در نتیجه کاهش جریان روده ای اسیدهای آمینه از میکروب و خوراک به علت کاهش خوراک مصرفی.

در نتیجه، با افزایش سطح علوفه میزان اسیدهای آمینه هضم شده در روده کوچک کمتر بود علی رغم اینکه قابلیت هضم روده ای اسیدهای آمینه با سطح علوفه تفاوتی نداشت. در مقابل، اندازه قطعات علوفه کمترین اثر را بر جریان اسیدهای آمینه و قابلیت هضم آنها در روده داشت.

این نتایج نشان می‌­دهد که تامین اسیدهای آمینه تغییر می­‌کند با تغییر سطح علوفه، اما تغییر اندازه قطعات تاثیر اندکی بر تامین اسیدهای آمینه دارد.

این نتایج نشان می­‌دهد که تنوع زیادی در قابلیت هضم اسیدهای آمینه بدون توجه به تیمارها وجود دارد.این یافته­‌ها پراهمیت می‌کند ضرورت توجه به جریان و قابلیت هضم اسیدهای آمینه را برای بهینه کردن بالانس جیره­‌ها برای رسیدن به احتیاجات اسیدهای آمینه گاوهای شیری.

جریان اسیدهای آمینه به دوازدهه تاثیر اندکی بر تولید پروتئین شیر دارد حتی زمانی‌که تامین انرژی کم بود زیرا تامین علوفه کافی بود.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 227

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود