مطالعه متاآنالیز و متارگرسیون از تاثیر افزودن ویتامینE بر غلظت سرم، سلامت پستان، تولید شیر،و عملکرد تولیدمثلی گاوهای دوره انتقال

ویتامین E یک ماده مغذی ضروری برای گاوها است، اما تاثیر افزودن ویتامین E در مقالات اغلب چالش برانگیز است

ویتامین Eیک ماده مغذی ضروری برای گاوها است،اما تاثیر افزودن ویتامین Eدر مقالات اغلب چالش برانگیز است.هدف اصلی این متاآنالیز بررسی تاثیر افزودن ویتامینEبر غلظت آن در سرم و آغوز، تولید شیر،شمارش سلول­‌های بدنی(SCC)،و نیز فاکتورهای متفاوت تولیدمثلی در گاوهای دوره انتقال است، با در نظر گرفتن متغیرهای زیادی که ممکن است بر واکنش به افزودن ویتامینEتاثیر بگذارند. 

بعد از یک تحقیق کامل در ژورنال­‌ها و منابع علمی با واژهای کلیدی مرتبط با گاوهای انتقال مکمل شده با ویتامینEو فیلتر کردن مناسب نتایج، 36مقاله شامل 53 تیمار انتخاب و اطلاعات آنها استخراج گردید.

متاآنالیز بر این داده­‌های استخراج شده انجام شد:

نتایج نشان داد که افزودن ویتامین E باعث افزایش غلظت ویتامین E سرم هم در زایش (اندازه اثر: 2/243) و هم بعد از زایش (اندازه اثر: 0/473) گردید.

اما بر غلظتIgGآغوز تاثیری نداشت (اندازه اثر: 0/05-). تولید شیر در اولین ماه شیردهی در گاوهای مصرف کننده ویتامین Eتمایل به افزایش داشت (اندازه اثر: 1/29). به علت ناهمگنی زیاد متارگرسیون انجام شد اما هیچکدام از عوامل بر تولید شیر تاثیرگذار نبودند.

میزانSCCشیر، به عنوان شاخصی از سلامت پستان، با افزودن ویتامین Eتغییر نکرد.فاصله زایش تا اولین فحلی با افزودن ویتامین Eتمایل به کاهش داشت، درحالی‌که افزودن سلنیوم و شکم زایش بطور معنی داری فاصله زایش تا اولین فحلی را کاهش داد.

گاوهایی که ویتامینEدریافت کردند، بطور متوسط 6/1درصد جفت ماندگی کمتر داشتند، در حالی‌که افزودن سلنیوم و نژاد به معادله، عوامل اصلی بودند که تاثیر ویتامین Eرا بر کاهش جفت ماندگی بهبود بخشیدند. بر این اساس، نژادهایی به غیر از هلشتاین پاسخ بهتری می‌­دادند و شیوع کمتری از جفت ماندگی داشتند.

گاوهای مصرف کننده ویتامین Eروزهای باز کمتری داشتند(اندازه اثر:0/31-)و این بهبود بطور خطی باعث افزایش غلظت ویتامین Eاستفاده شدهتحت تاثیر قرار گرفت.همچنین، با افزایش غلظت ویتامین Eگاوها تعداد تلقیح کمتری به ازاء آبستنی از خود نشان دادند. . بطور کلی، این نتایج نشان داد که افزودن ویتامین E تاثیری برSCCیا کیفیت آغوز نداشت اما عملکرد تولیدمثلی گاوهای دوره انتقال را بهبود بخشید،اثری که با افزایش سطح ویتامین Eبهبود یافت و برای بعضی از متغیرها با افزودن سلنیوم بهبود یافت.

نتایج این متاآنالیز و متارگرسیون نشان داد که افزودن ویتامین Eبطور معنی داری غلظت سرم اطراف زایش را افزایش می­‌دهد و احتمال جفت ماندگی را کاهش می‌­دهد.

همچنین، ویتامینEباعث کاهش روزهای باز و کاهش فاصله زایش تا تلقیح گردید،افزودنویتامینEتمایل به افزایش تولید شیر نیز داشت.

در بین عواملی که در رگرسیون در نظر گرفته شد، نژاد، شکم، و غلظت سلنیوم جیره با تاثیر ویتامین Eاثر متقابل داشت،علی رغم وجود عوامل متقابل زیاد، نتاج نشان داد که اثر خطی افزودن ویتامین Eبر تولید شیر و تولیدمثل وجود دارد.

ما نتیجه گرفتیم که حدود 3600IU/dhاز ویتامین E به صورت افزودنی خوراکی در دوره انتقال می­‌تواند باعث بهبود تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی گاوها بشود، اثری که می‌­تواند به صورت سینرژیکی با افزودن سلنیوم تقویت شود.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 134

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود