تاثیر تعویض لاکتوز با چربی در جایگزین شیر بر مصرف اختیاری خوراک و رشد گوساله‌های شیری

علاقه به دسترسی آزاد گوساله‌ها به شیر نیازمند توجه مجدد به ترکیب شیر خشک است

علاقه به دسترسی آزاد گوسالهها به شیر نیازمند توجه مجدد به ترکیب شیر خشک است.علاوه‌براین، تنظیم مصرف خوراک‌درگوسالههای جوان تغذیه شده‌ازطریق مصرف‌آزادشیر واستارتربطورکامل بررسی نشده است.این مطالعه طراحی شده است تا تاثیر جابه‌جایی لاکتوز با چربی رادر شیر خشک بر مصرف اختیاری و عملکرد رشد گوساله،ها تعیین کند.لاکتوز بر پایه وزنی با چربی جابه جا شد،که باعث تفاوت میزان انرژی به ازاء هرکیلوگرم شیر خشک گردید.

32گوساله‌نر(وزن بدن47/6کیلوگرم،سن1/7روز)براساس‌روزورود به طرح به یکی‌از16بلوک دسته بندی شدند.درهربلوک،گوسالهها بطورتصادفی به یکی ازدوتیمار اختصاص داده شدند.

 

تیمارها به چهاردوره تقسیم شدند:

دوره‌اول،تا14روزگی گوسالهها به صورت انفرادی نگه داشته شدند و2/5تا 3لیتر شیر درروز میخوردند و به استارتر،کاه خرد شده وآب دسترسی آزاد داشتند

دردوره‌دوم،گوسالهها درگروههای 8عددی نگهداری شدندودسترسی آزاد به شیر خشک، استارتر، کاه و آب داشتند.

دوره‌سوم از 43تا 63روزگی،گوسالهها بادسترسی به شیرخشک دردووعده به صورت تدریجی ازشیرگرفته شدند.

دردوره‌چهارم‌تمام‌گوسالههادرسن64روزگی بطور کامل ازشیرگرفته شدندو تا77روزگی درطرح ماندند.

اندازه‌گیریها شامل:مصرف تمام اجزاءخوراک،افزایش وزن بدن،و نمونههای خون بود. افزایش میزان چربی جایگزین لاکتوز مصرف شیرخشک را حدود10درصد کاهش داد، در حالی‌که کل انرژی قابل متابولیسم مصرفی و رشد بین تیمارها مساوی بود.

کل مصرف ماده خشک (استارتر و کاه) توسط مصرف شیر خشک تحت تاثیر واقع نشد.این نتایج نشان داد که گوسالههایی که دسترسی آزاد به شیر خشک دارند میزان مصرف خودشان را با میزان انرژی شیر خشک تنظیم میکنند. شیر خشک با چربی بالا غلظت فسفاتNEFA، تری گلیسرید،و بیلی روبین را در پلاسما افزایش داد،در حالی‌که گلوکز پلاسما بدون تغییر ماند.علی‌رغم تعداد محدود حیوانات در طرح حاضر،کاهش معنی‌داری در تعداد مشکلات سلامتی خصوصا ناراحتیهای تنفسی که احتیاج به درمان داشته باشد‌درگوسالههای مصرف کننده شیر خشک با چربی بالا مشاهده شد. به نظر میرسدکه‌گوساله شیر خشک را براساس نوع منبع انرژی ان مصرف میکنند،با تفاوت در میزان مصرف به نسبت تفاوت در غلظت انرژی، تا بتوانند سطح رشدواستارتر مصرفی مشابه را حفظ کنند.

تحت شرایط این آزمایش،زمانیکه‌گوسالهها از14روزگی دسترسی آزاد به شیرخشک داشتند،افزایش میزان چربی شیر خشک جایگزین لاکتوز مصرف شیر خشک را به‌میزان 10درصد کاهش داد،درحالی‌که میزان دریافت انرژی و رشد بین تیمارها یکسان بود.مصرف خوراک جامد(استارتروکاه) تفاوت معنی دار بین تیمارها نداشت.

این اطلاعات نشان میدهد که‌گوسالهها مصرف شیر خشک رابراساس نیاز انرژی برای رشد تنظیم میکنند.شیرخشک با چربی بالا میزان فسفات،تری گلیسریدو بیلی‌روبین را افزایش دادولی‌گلوکز فرقی نکرد.تعداددرمانهای گوسالهها در شیرخشک با چربی بالا کاهش یافت.این‌کاهش درمان بیشتر به علت کاهش ناراحتیهای تنفسی بود.

این مطالعه نشان دادکه‌مصرف‌آزادشیرخشک باتوجه به منبع انرژی تحت تاثیر قرار میگیرد.به نظر میرسدکه‌گوسالهها شیرخشک‌راتاجایی میخورند که نیاز انرژی آنهارا تامین کند،وافزایش میزان چربی به جای لاکتوز باعث بهبود ضریب تبدیل(براساس مصرف شیرخشک) بارشد و مصرف خوراک جامد مساوی بود.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 217

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود