تاثیر ناهنجاری‌های رایج سلامتی بر مدت تولید و ماندگاری گاوهای هلشتاین در آلمان

هدف ازاین مقاله استنباط اثرات فنوتیپی‌وژنتیکی اختلالهای سلامتی برصفات طول عمراست

هدف‌ ازاین مقاله استنباط اثرات فنوتیپی‌وژنتیکی اختلالهای سلامتی برصفات طول عمراست، با توجه به رکوردهای گاوهای هلشتاین از گلههای آلمان.در این رابطه، 13بیماری مختلف و 2طول عمر تولیدی مطالعه گردید.

تعریف طول عمر به دو صورت بود:

طول عمر تولیدی(LPL)و ماندگاری (STAY)

طول عمر تولیدی (LPL) به عنوان فاصله از اولین زایش تا زمان حذف از گله تعریف شد.

برای طول عمر تولیدی (LPL)، 90215 گاو را بررسی کردیم که تاریخ حذف آنها مشخص بود.

برای ماندگاری (STAY) در گله ما سه مقطع ماندگاری در سه شیردهی اول تعریف کردیم

از زایش تا 59 روز شیردهی

از روز 60 تا 299 شیردهی

از روز 300 تا زایش بعدی

برای ماندگاری (STAYتعداد 129386رکورد آنالیز شد. برای 90215 گاو که تاریخ حذف آنها مشخص بود اطلاعات اضافی از دلایل حذف توسط دامدارها گزارش گردید.

در مقایسه با دلایل حذف، آنطور که توسط دامدارها تعیین شده بود، در مقایسه با آنچه که توسط دامپزشک‌ها تشخیص داده شده بود اختلافاتی وجود داشت. برای مثال فقط 18/71درصد از گاوهایی که به تشخیص گاودار در اثر بیماری متابولیک مرده بودند در اصل با یک بیماری متابولیک تشخیص داده شدند. بهترین هماهنگی برای ورم پستان تشخیص داده شد (84/09%). از لحاظ فنوتیپی، در بیشتر موارد شیوع بیماریها در مراحل مختلف شیردهی تاثیر منفی بر LPL وSTAY دارد. در این رابطه، تاثیر منفی قوی از ورم پستان حاد و بیماریهای متابولیکی در اوایل زایش بر طول عمر تولیدی یافتیم. برای مثال، ورم پستان حاد در اولین مرحله اولین شیردهی با کاهش طول عمر تولیدی (LPL)به میزان 95/35روز مرتبط است.

 استفاده از روش generalizad linear mixed models برای ناهنجاری های سلامتی، وراثت پذیری از کمتر از 0/01 برای اسیدوز شکمبه در مراحل اولیه در اولین، دومین و سومین شیردهی تا 0/24 برای هایپرپلازی بین سم در آخرین مرحله سومین شیردهی متفاوت بود.

وراثت پذیری تک صفتی از 0/03تا 0/1 برای طول عمر تولیدی (LPL)و از 0/01تا 0/06 برای ماندگاری(STAY)بود.همبستگی ژنتیکی بین صفات طول عمر(LPL)و ناهنجاریهای متابولیکی عموما منفی بود. از این موضوع می توان در انتخاب گاوهای نر برای اسپرم گیری استفاده کرد.

برای بهبود بررسی ژنتیکی طول عمر (LPLگاوهای نر جوان با تعداد کم‌تر با تاریخ حذف، ما پیشنهاد میکنیم که شاخص‌های سلامتی از گلههای مناسب به عنوان شاخصهای اولیه طول عمر در نظر گرفته شود.

همبستگی ژنتیکی بین ورم پستان در مراحل مختلف شیردهی با طول عمر تولیدی و ماندگاری در دامنه ای‌از 0/28- تا 0/69- واز 0/26- تا 0/77- بود. همبستگی قوی ژنتیکی بین اسیدوز شکمبه ای و ماندگاری (STAY)مشاهده شد (همبستگی ژنتیکی: 0/48- تا 0/98-).

همبستگی ژنتیکی بین طول عمر تولیدی و ماندگاری نیز بالا بود، بین 0/77 تا 0/94برای مراحل مختلف شیردهی، که نشان میدهد میتوان از اطلاعات اولیه ماندگاری(STAYبه عنوان ابزار استفاده کرد زمانی‌که تلاش می‌کنیم تا بهبود ژنتیکی برای طول عمر تولیدی را به دست بیاوریم.

مشاهده کردیم بین دلایل حذف تشخیصی توسط دامدارها و دامپزشکها اختلاف وجود دارد. بنابراین، علی‌رغم در اختیار بودن اطلاعات زیاد از دلایل حذف، پیشنهاد می‌کنیم که بر نتایج دامپزشکها برای بررسی ژنتیکی شاخصهای سلامتی استفاده کنیم. با توجه به بررسی بیماریها، ورم پستان حاد و بیماریهای متابولیک تاثیر فنوتیپی منفی زیادی بر طول عمر تولیدی و ماندگاری دارد. بیشتر بیماریها فقط وراثت پذیری کوچک تا متوسطی دارند، اما ورم پستان حاد، لنگش و بیماری متابولیک قویا از لحاظ ژنتیکی با طول عمر تولیدی و ماندگاری مرتبط هستند.

وراثت پذیری برای ارتباط طول عمر تولیدی و ماندگاری در مراحل مختلف شیردهی و شکمهای مختلف زایش ثابت و در دامنه بین 0/05 و 0/06 بود. همبستگی ژنتیکی بین طول عمر تولیدی و ماندگاری برای مراحل مختلف کاملا بزرگ بود (0/77تا0/94)، که بیانگر مشابه بودن این دو صفت است و بیانگر استفاده از روش‌های انتخابی اولیه بر اساس اطلاعات ماندگاری (STAYاست.

 

گروه علمی آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 232

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود