مقایسه بین جذب ایمنوگلوبین G در گوساله های مصرف کننده آغوز مادری- یا آغوز تجاری حاصل از آب پنیر، یا مکمل افزوده شده به آغوز مادری

انتقال غیرفعال آنتی بادی ها به صورت موفقیت آمیز به گوساله ها می تواند با تغذیه میزان کافی و با کیفیت از آغوز مادری(MC)

انتقال غیرفعال آنتی بادی ها به صورت موفقیت آمیز به گوساله ها می تواند با تغذیه میزان کافی و با کیفیت از آغوز مادری (MC) یا آغوز تجاری (CR) تامین شود. یک روش دیگر می تواند تغذیه آغوز مادری با کیفیت پایین(LMC) باشد که به آن IgG از آغوز تجاری اضافه شده باشد.

موضوع این مطالعه بررسی این است که آیا آغوز تجاری بر پایه آب پنیر با میزان پایین کازئین که به عنوان جایگزین آغوز مادری تغذیه شده است یا مکمل کردن آغوز مادری با کیفیت پایین می تواند منجر به سطح کافی IgG سرم و کارایی ظاهری جذب (AEA) در گوساله­ ها بشود. 

گوساله های هلشتاین (20 گوساله به ازاء هر تیمار) بلافاصله بعد از تولد از مادرهای خود جدا شدند و به طور تصادفی به تیمارهای مختلف اختصاص داده شدند تا به فاصله 1/5 ساعت بعد از تولد تیمارهای زیر را مصرف کنند:

1-3/79  لیتر آغوز مادری (106 گرم در لیتر IgG؛ تغذیه 401گرم IgG)

2- آغوز مادری با کیفیت پایین (30 گرم در لیتر IgG) مکمل شده با آغوز تجاری (41 گرم در لیتر IgG؛ تغذیه 154گرمIgG)

 (LMC-CR)

3-1/3 لیتر از دو سطح تغذیه آغوز تجاری (تغذیه 110 یا 150 گرم IgG ) آغوز مادری با کیفیت از اولین دوشش و آغوز مادری با کیفیت پایین از دومین و سومین دوشش گاوهای گله دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا به دست آمد.

نمونه های خون گوساله ها قبل از مصرف آغوز و 24 ساعت بعد از تولد گرفته شدند و برای پروتئین کل سرم، IgG کل، هماتوکریت، و درصد بریکس آنالیز شدند.

گوساله های مصرف کننده آغوز مادری نسبت به گوساله های مصرف کننده آغوز مادری با کیفیت پایین (IgG (LMC-CR بیشتری در24ساعت پس از تولد داشتند، (27/04 در مقابلmg/mL 22/33) تغذیه 150گرم نسبت به 110گرم IgG از آغوز تجاری منجر به افزایش سطحIgG سرم در24 ساعت شد)16/90 در مقابل12/79mg/mL( .

سطح IgG سرم بین گوساله های مصرف کننده آغوز تجاری نسبت به گوساله های مصرف کننده آغوز مادری با کیفیت پایین(LMC-CR) و آغوز مادری با کیفیت متفاوت بود ، اما همه تیمارها میزان متوسط IgG بالاتراز 10mg/mLداشتند.

گوساله های مصرف کننده آغوز مادری با کیفیت پایین(LMC-CR) نسبت به گوساله های مصرف کننده آغوز مادری میزان بیشتری از کارایی ‌ظاهری‌ جذب (AEA) داشتند (54/58 در مقابل ‌24/38درصد).

 میان‌ گوساله‌های‌ مصرف‌کننده‌ آغوز‌ تجاری،‌کارایی ‌ظاهری‌ جذب (AEA) تفاوت نداشت.‌ پروتئین کل سرم و درصد بریکس همبستگی قوی با سطح واقعی IgG درکل مطالعه داشتند.

تفاوتی در رشد روزانه و شاخص های سلامتی گوساله ها وجود نداشت، و تفاوتی در پهنای هیپ، ارتفاع جدوگاه، یا وزن نهایی بدن برای گوساله های مصرف کننده تیمارهای مختلف وجود نداشت. این نتایج نشان می دهد که آغوز تجاری می تواند بطور موفقیت آمیز به عنوان جایگزینی برای آغوز مادری یا به عنوان مکمل برای آغوزهای با IgG پایین مصرف شود.

بطور کلی، گوساله های مصرف کننده 150 گرم IgG حاصل از آغوز تجاری به سطح IgG سرم بالاتراز‌mg/mL 10در24ساعت رسیدند، مشابه با گوساله های مصرف کننده 3/79 لیتر از آغوز مادری با کیفیت بالا. 

همچنین، کارایی ظاهری جذب(AEA) ، بخصوص در گوساله های مصرف کننده آغوز تجاری، بالا بود. میزان مشخصی از آغوز تجاری که به آغوز مادری با کیفیت پایین (LMC-CR) اضافه شده بود، باعث افزایش غلظت IgG گردید، و هیچکدام از گوساله ها  FPT نداشتند.

این یافته ها نشان می دهد که آغوز تجاری می تواند برای کاهش سطحFPT  در مزرعه ها بطور موثری به آغوز مادری با کیفیت پایین اضافه شود

گوساله های مصرف کننده آغوز تجاری نسبت به گوساله های مصرف کننده آغوز مادری میزان بالاتری از کارایی ظاهری جذب (AEA) داشتند، اما گوساله های مصرف کننده آغوز مادری با کیفیت پایین (LMC-CR) نسبت به گوساله های مصرف کننده آغوز تجاری میزان بیشتری از کارایی ظاهری جذب (AEA) داشتند.

هیچکدام از گوساله های مصرف کننده آغوز مادری دچار FPT نشدند. گوساله های مصرف کننده آغوز تجاری به میزان متوسط IgG سرم بالای10mg/mLرسیدند، اما میانگین متوسط پروتئین کل سرم آنها کمتر از حد بحرانی FPT به میزان5/2g/dL بود

این نتایج نشان می دهد که سطح بحرانی پروتئین کل سرم به میزان 4/2g/dL شاید شاخص بهتری برای 10mg/mLاز IgG در 24 ساعت باشد. 

نتیجاتا، باید تحقیق بیشتری برای تعیین حد بحرانیFPT  با استفاده از پروتئین کل سرم توسط رفرکتومتر انجام بشود، یا زمانی که گوساله ها محصولات آغوز تجاری مصرف می کنند به جای اندازه گیری غیرمستقیم، اندازه گیری مستقیم غلظت IgG باید مورد نظر قرار بگیرد.

برای گوساله های مصرف کننده آغوز تجاری، غلظت IgG سرم در 24 ساعت شاخصی موفقیت آمیز برای تعیینFPT است، اما پروتئین کل سرم در 24 ساعت پس از تولد منجر به تخمین ناکافی ازFPT می شود.

این نتایج نشان می دهد که محصولات آغوز تجاری جایگزینی موثر برای آغوز مادری یا مکمل کردن آغوز مادری با کیفیت پایین می تواند باشد . 

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 159

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود