تاثیر استفاده از آغوز به جای تغذیه آغوز جایگزین برای دو روز اول بعد از تولد بر متابولیسم انرژی کل بدن و کنترل هورمونی آن در گوساله های شیرخوار

آغوز میزان زیادی از مواد مغذی و غیر مغذی که برای تغذیه گوساله و ایمنی اکتسابی ضروری هستند

آغوز میزان زیادی از مواد مغذی و غیر مغذی که برای تغذیه گوساله و ایمنی اکتسابی ضروری هستند را فراهم می کند. عوامل رشد آغوز و هورمون ها اثرات سودمندی بر بلوغ بعد از تولد دارند و ممکن است بر مصرف مواد خوراکی و هزینه انرژی در گوساله های تازه متولد شده تاثیر داشته باشند. ما این فرضیه را بررسی کردیم که بین گوساله های مصرف کننده آغوز در دو روز اول بعد از تولد یا آغوز جایگزین (فرمول شده بر پایه شیر با ترکیب مواد مغذی مشابه آغوز، اما بدون وجود مواد بیواکتیوbioactive )، متابولیسم انرژی و تنظیم هورمونی آن در 10 روز اول زندگی آیا متفاوت است یا نه

گوساله های نر هلشتاین (18 عدد) با آغوز(COL; n = 9)   یا آغوز جایگزین فرمول بر اساس شیر(FOR; n = 9)   برای دو روز اول زندگی تغذیه شدند. از روز سوم به بعد، تمام گوساله ها جایگزین شیر مشابه مصرف کردند. در روز 2 تا 7 زندگی، برای ارزیابی غیر مستقیم مصرف انرژی برای محاسبه تولید حرارت، اکسیداسیون چربی(FOX)   وکربوهیدرات (COX)، و نیز کارایی تنفسی گوساله ها درون یک اتاقک تنفسی قرار گرفتند.

نمونه های خون در روز اول قبل از تغذیه آغوز و در روزهای 2، 3، 7، 8، 9، و 10 زندگی قبل از تغذیه صبح، نمونه گرفته شدند برای اندازه گیری غلظت ایمنوگلوبین، متابولیت ها، و هورمون های پلاسما. نمونه های خون دیگری در روزهای 1 و 9 در 30، 60، 120، 240 و 420 دقیقه بعد از تغذیه شیر گرفته شدند. نمونه های کبد به منظور تعیین بیان ژن مرتبط با متابولیسم انرژی در روز 10 زندگی گرفته شد. گوساله های مصرف کننده آغوز جایگزین در مقایسه با گروه آغوز میزان کمتری از پروتئین کل، ایمنوگلوبین، هاپتاگلوبین، لپتین، ادیپونکتین (adiponectin)، و پروتئین های متصل به IGF در کل مطالعه داشتند اما بطور موقت غلظت بالاتری از اوره، انسولین، گلوکاکون، تری گلیسرید، و کلسترول در روز اول بعد از تغذیه داشتند

افزایش موقتی گلوکاکون، تری گلیسرید، و کلسترول در روز اول معکوس شد در روزهای دوم و سوم، که بیانگر غلظت بالاتر در گروه مصرف کننده آغوز نسبت به گروه مصرف کننده آغوز جایگزین بود. در گروه مصرف کننده آغوز جایگزین نسبت به گروه مصرف کننده آغوز، میزان IGF-I و IGFBP-2 و IGFBP-3   در روز سوم کمتر بود. بطور جالبی، گوساله های مصرف کننده آغوز جایگزین در طول دوره اتاقک تنفسی در روز دوم میزان تولید حرارت بیشتری و همچنین دمای بدن بالاتری در روزهای 2 و 3 و 5 نسبت به گروه مصرف کننده آغوز داشتند

فراوانی mRNA کبدی از ژن cytosolic phosphoenolpyruvate carboxykinase درگروه مصرف کننده آغوز جایگزین بیشتر از مصرف کننده آغوز بود.

نتایج نشان می دهد که اولین تغذیه بعد از تولد بر هزینه انرژی کل بدن تاثیر می گذارد اما تاثیری بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در گوساله های شیرخوار ندارد، و جذب لپتین و ادیپونکتین کلسترومی ممکن است بر حساسیت به انسولین در روز اول زندگی تاثیر بگذارد

اندازه گیری در اتاقک تنفسی نشان می دهد زمانی که گوساله ها آغوز جایگزین به دست آمده از شیر را به جای آغوز مادری در دو روز اول زندگی مصرف می کنند تولید حرارت افزایش می یابد. ولیکن، در طول هفته اول بعد از زندگی تاثیر بر تولید حرارت ادامه نمی یابد. اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی نسبت به تغذیه با آغوز مادری یا آغوز جایگزین تفاوتی نداشت اما با افزایش سن در دوره شیرخوارگی تغییر کرد. جذب لپتین و ادیپونکتین از آغوز ممکن است بر حساسیت به انسولین در گوساله های تازه متولد شده تاثیر بگذارد، اما برای اثبات تاثیر لپتین و ادیپونکتین آغوز بر حساسیت به انسولین در روزهای اول زندگی مطالعات بیشتری مورد نیاز است

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

 

  • تعداد بازدید: 195

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود