تاثیر نوع آنیونیک اضافه شده در قبل از زایش با جیره هایی با DCAD منفی بر کلسیم خون، مصرف خوراک، و عملکرد شیردهی گاوهای شیری چند شکم

شیوع کمبود کلسیم تحت حاد در اوایل شیردهی به عنوان یک عامل نگران کننده برای آسایش دام و همچنین ضرر اقتصادی سنگین

شیوع کمبود کلسیم تحت حاد در اوایل شیردهی به عنوان یک عامل نگران کننده برای آسایش دام و همچنین ضرر اقتصادی سنگین به گاوداری شناخته شده است. تغذیه جیره‌هایی با DCAD منفی در قبل از زایش اسیدوز متابولیکی ایجاد می‌کند، که از بسیج کلسیم استخوان حمایت می‌کند و شیوع کمبود کلسیم را کاهش می­‌دهد.

رسیدن به سطح مطلوبی از اسیدوز بدون کاهش مصرف خوراک مشکل است.

این مطالعه مقایسه می‌کند:

توانایی مکمل آنیونیک مگا­آنیون، یک مکمل آنیونیک جدید که طراحی شده است تا نسبت به منابع نمک­‌های آنیونیک رایج خوش خوراکتر باشد، و سایر منابع آنیونیک تجاری خوش خوراک سوی‌­کلر، برای کاهش ادرار (یک شاخص برای اسیدوز متابولیک) بدون کاهش مصرف خوراک قبل از زایش.

موضوع دوم بررسی تاثیر این منابع آنیونیک بر غلظت کلسیم و ماده خشک مصرفی بعد از زایش است.

مکمل مگا­آنیون:

  • حاوی کلسیم کمتر( 0/26در مقابل 4/5%)
  • کلر بیشتر (23/7 در مقابل 10/3%)
  • DCAD  منفی‌تر (8270- در مقابل 2980میلی اکی والان در هر کیلوگرم) نسبت به سوی­‌کلر بود.

گاوهای هلشتاین و دورگ قبل از زایش بر اساس نژاد و تاریخ زایش بلوک بندی شدند و بطور تصادفی به جیره‌هایی بر اساس مگا­آنیون و یا سوی‌کلر با DCAD برابر با 215- میلی اکی والان در هر کیلوگرم تقسیم شدند.

گاوها حداقل برای 19 روز این جیره‌ها را در دوره خشکی خورند و 28 روز نیز در دوره شیردهی بررسی شدند.

نمونه‌های خون و ادرار قبل از زایش به صورت هفتگی و درروزهای 1، 2 و 3 بعد از زایش جمع آوری شد.درطرح بلوک کاملا تصادفی با داده‌های تکرار شده درهفته یا روزهای شیردهی آنالیز شدند.

pH ادرار از 8/15 قبل از مصرف تیمار به 6/12 در طول تیمار کاهش یافت، و توسط نوع مکمل آنیونیک تفاوتی نکرد، و به سرعت بعد از زایش افزایش یافت.

غلظت کلسیم خون قبل از زایش توسط تیمارها تحت تاثیر واقع نشد (2/34 در مقابل 2/33 میلی مول در لیتر).

درحالیکه در گاوهای مصرف کنند مگا­آنیون نسبت به سوی­‌کلر:

  • میزان NEFA کمتر (86 در مقابل 120 میلی مول در لیتر)
  • میزان انسولین بیشتر (215 در مقابل 174) بود.

* این تفاوت­ ها به علت افزایش عددی مصرف خوراک (1/2 کیلوگرم در روز) و تعادل انرژی (1/8 مگاکالری در روز) در گاوهای مصرف کننده مگاآنیون قبل از زایش بود.

ولیکن، مصرف خوراک قبل و بعد از زایش و سایر فاکتورهای تولیدی، شامل وزن بدن، نمره بدنی و تولید شیر و تعادل انرژی تحت تاثیر واقع نشد.

این نتایج نشان داد که می­‌توان:

با افزایش سطح کلر در مکمل­ ها و کاهش بیشتر DCAD آنها، میزان مصرف آنها را در جیره کاهش داد که باعث افزایش خوش خوراکی جیره می­‌شود.

همچنین مگا­آنیون نیز مکملی موثر به عنوان نمک آنیونیک برای کاهشpH  ادرار و القا اسیدوز متابولیکی در گاوهای شیری قبل از زایش است.

* میزانDCAD  جیره‌های قبل از زایشpH  ادرار را کاهش می‌دهد و احتمالا اسیدوز متابولیکی را درگاوهای مصرف کننده مگا­آنیون یا سوی­‌کلر ایجاد می­‌کند.

غلظت کلسیم خون تحت تاثیر با منبع آنیونیک قرار نگرفت، و بعد از کاهش کلسیم درزمان زایش، غلظت کلسیم سریعا در گاوهایی که هرکدام از منابع آنیونیک را مصرف کرده بودند افزایش یافت.

* نوع نمک‌ها تاثیری بر مصرف ماده خشک قبل و بعد از زایش و یا سایر فاکتورهای تولیدی یا ترکیبات سرم نداشت.

درگاوهای مصرف کننده مگا­آنیون، غلظت NEFA قبل از زایش کاهش و غلظت انسولین افزایش یافت.

این تفاوت‌ها با افزایش عددی مصرف خوراک قبل از زایش و تعادل انرژی در گاوهای مصرف کننده مگا­آنیون توجیه شد.

درمقایسه با سوی­‌کلر، این مطالعه نشان داد که مگا­آنیون به عنوان نمک آنیونیک یک عامل موثر به منظور ایجاد اسیدوز متابولیکی درگاوهای قبل از زایش است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 236

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود